Frydenlund

Bøger udgivet af Frydenlund

Børn- og ungehåndbogen 2012

af Erik Jappe

Den nye og opdaterede udgave af det populære opslagsværk for sagsbehandlere, pædagogisk personale og andre, der professionelt beskæftiger sig med børn og unge. Bogen medvirker til at skaffe læseren overblik over dette vigtige og temmelig komplicerede regelsæt. Denne 14. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante lovændringer, nye vejledninger, principafgørelser og takster. Bogen giver således et grundigt overblik over reglerne inden for området, som de ser ud efter afslutningen af Folketingssamlingen i juni 2011. Lovforslag 178, Barnets reform, der trådte i kraft 1. januar 2011, er derfor medtaget i denne udgave. Håndbogen gennemgår kapitel for kapitel: - forvaltningen og borgeren - underretningspligt, oplysningspligt og straffebestemmelser - rådgivning og konsulentbistand - undersøgelser af barnets forhold - hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg - tvangsanbringelse - foreløbige afgørelser - handleplaner og valg af opholdssted - formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder - døgninstitutioner for børn og unge - tilsyn og opfølgning - samvær og kontakt - magtanvendelse og brevkontrol - ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser - foranstaltninger for unge over 18 år - privat familiepleje og døgnplejehjem - adoption uden samtykke - forsøgsordninger - finansieringer og refusion. Bogen indeholder desuden: - optryk af Serviceloven og Retssikkerhedsloven - diverse relevante bekendtgørelser - taksttabel for 2012 - børn og unge-statistik - oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke - principafgørelser. Erik Jappe er socialrådgiver, forfatter og tidligere underviser.

Pædagogisk lovsamling 2012

af Erik Jappe

Lovsamlingen er et uundværligt redskab for studerende, pædagoger og andet personale på de pædagogiske arbejdspladser og institutioner. 2012-udgaven omfatter bl.a. implementeringen af Barnets Reform, de nye regler om udlicitering af institutioner, regler om tabt arbejdsfortjeneste og reglerne om regulering af besøgsrestriktioner. Herudover indeholder lovsamlingen alle de regler, bekendtgørelser og love, der er relevante for pædagogen og den pædagogstuderendes daglige virke. Bogen er bygget op omkring emneområder, som giver læseren en hurtig og overskuelig indgangsvinkel til de relevante love og regler. Søges der efter en bestemt lov, kan man, når man har dato og nr., hurtigt finde loven i det kronologiske register. Bogen indeholder også en række indledende artikler om forvaltning, opgavefordeling og administration. Da vi ikke bare er danskere, der agerer i en lukket stat, er der også medtaget centrale erklæringer fra FN og Europarådet - konventioner, den danske stat har tiltrådt, og som har betydning for arbejdet som pædagog i Danmark. Det er et overskueligt og let tilgængeligt opslagsværk i en travl hverdag. En overskuelig indholdsfortegnelse, et fyldigt stikordsregister og en vejviser sikrer, at man nemt finder sammenhæng i de mange konventioner, love og regler, der er inden for det sociale, sundhedsmæssige og skolemæssige område.

Gang i gaden

af Ukendt

En bog om det åbne værksted Gang i Gaden på Vesterbro i København, set fra brugerne, de frivillige og de ansattes synsvinkel. Det socialpædagogiske projekt Gang i Gaden aktiverer udsatte og 'tabte' borgere, som systemet har opgivet. Det er en succeshistorie fra hjertet af Vesterbro. Projektet bygger på en høj grad af brugerinddragelse, frivillighed, og fokus på folks egne ressourcer. Brugere er mænd og kvinder, der ikke fungerer i det etablerede system, f.eks. sindslidende, misbrugere og hjemløse. Fælles for især mændene er, at de tidligere har været uden et socialt netværk. Målet har været at opbygge et aktivt værested, hvor brugerne selv tager del i de daglige opgaver som madlavning, vedligeholdelse og pasning af projektets butik. Og det er lykkedes. I bogen fortæller brugere og personale – til inspiration for andre, der ønsker at gøre tingene lidt anderledes – om hverdag og praksis samt betydningen af at være en del af et meningsfuldt fællesskab, når man tilhører gruppen af 'de måske egnede' i dagens Danmark.

Du er den bedste til at leve dit liv

af Christian Leth

En bog for dig, der interesserer dig for din personlige udvikling, og for alle, som arbejder med andre menneskers udvikling – f.eks. lærere, trænere og konsulenter. Du er den bedste til at leve dit liv er let at gå til, og den videregiver en lang række praktiske råd, lærerige modeller og erfaringer. Den inspirerer til at tænke over livet og det, vi gør ved det. Du kan bl.a. læse: bliv din egen bedste venvælg dine værdier hvor aktiv vil du være? karriereveje og -planråd om initiativ, selvtillid og synlighed ejer du tiden, eller ejer tiden dig? udvikling og uddannelse. Christian Leth har stor erfaring inden for personlig udvikling og arbejdet med mennesker både fra erhvervslivet og forsvaret. Han arbejder som selvstændig konsulent og holder kurser i bl.a. ledelse, kommunikation og samarbejde.

Fra bondefangeri til manipulation

af Rolf Kuschel

 Denne bog undersøger de mange metoder, der snyder og manipulerer os i det daglige. Manipulation findes i en lang række afskygninger – lige fra de næsten uskyldige salgsteknikker i supermarkedet over fotoretouchering i modebladene til langt mere alvorlige tilfælde af bondefangeri og deciderede svindelnumre. Rolf Kuschel gennemgår de centrale psykologiske strategier, der ligger bag påvirkning og manipulation. Det er teknikker, der tager udgangspunkt i vores naturlige imødekommenhed samt vores behov for social konformitet.Den generelle sociale påvirkning er en nødvendig del af samfundslivet, men bliver uetisk og potentielt farlig, når den bevidst bruges til at manipulere med mennesker. Derfor er det ifølge forfatteren vigtigt at skabe opmærksomhed om de mange påvirkningsteknikker. Rolf Kuschel er tidligere professor i socialpsykologi ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Han har i mange år arbejdet med at afdække socialpsykologiske problemstillinger på den lille polynesiske ø Bellona, bl.a. sociale tabuer, blodfejder og æresopfattelser.

Ondskab i et moralpsykologisk perspektiv

af Tanja Boysen

Har psykologien afmoraliseret begrebet ondskab? Denne bog analyserer ondskabsbegrebet ud fra et moralpsykologisk perspektiv. Hvad er ondskab? Og hvorfor begår nogle mennesker onde handlinger? I mange år har psykologien haft fokus på ondskab som et psykologisk påvirkningsfænomen og problem, hvor mennesker begår onde handlinger, fordi de har været udsat for strategier og påvirkninger udefra. Dermed har psykologien set helt bort fra den enkeltes etik og moral og egne overvejelser i forhold til at udføre ondskabsfulde handlinger. Forfatteren fremsætter en alternativ forståelse af ondskabsbegrebet, hvor der argumenteres for, at det onde vælges på baggrund af en individuel refleksionsproces, hvor etik og moral spiller en afgørende rolle. Bogen analyserer de forskellige psykologiske og moralske processer, der ligger til grund for handlingsvalget, og der differentieres mellem forskellige rationaler, motiver og typer af ondskab. Tanja Boysen er cand.psych.

Island

af Leif Nordberg

Bogen fortæller i tre temaer – nordisk religion, historie og samfund – om Island fra vikingetiden og frem til i dag, hvor finanskrisen stadig sætter sit præg på det islandske samfund. Første del handler om religion i vikingetiden – i Norden og efterfølgende med fokus på Island og sagaerne. Denne del sluttes af med et kort afsnit om religionens rolle i nutidens Island. Andel del fortæller først om vikingetiden i Norden og fortsætter herefter med en kronologisk gennemgang af Islands historie fra de første bosættelser til nutidens udfordringer med finanskrisen. Tredje og sidste del beskriver det islandske samfunds sene overgang fra traditionelt til moderne og senmoderne samfund. Her er også en gennemgang af demokratiet og det politiske system i Island samt af landets økonomi og velfærdssamfund. Bogen er et oplagt valg, når der skal laves undervisningsforløb om Island. Den er tilrettelagt til faget KS på hf, men kan også bruges til AT-arbejde i gymnasiet samt som udgangspunkt for studieture. Leif Nordberg er cand.mag. Han underviser i historie, samfundsfag og psykologi på VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) og har skrevet flere bøger.

Tabuknuseren

af Josina Bergsøe og Josephine Bergsøe – fortalt til

En livsbekræftende bog om søstrene Josina og Josephine Bergsøe, der begge har brystkræft. De har valgt at være skaldede og ikke skjule, at de får kemo, og de bruger humor til at komme igennem sygdomsforløbet. Hvordan fortæller man sine børn, at man har brystkræft? Hvad sker der med sexlivet, når man får kemoterapi? Hvordan føles en kræftsygdom for de pårørende? Hvad er kemohjerne? Og hvordan bevarer man sit selvværd og sin selvtillid, når man er skaldet og mangler et bryst? Søstrene Josina og Josephine Bergsøe fik i 2010 konstateret brystkræft med blot en måneds mellemrum. Deres mission med bogen her er at sætte fokus på de mange tabuer, der følger med brystkræft. Det er fint at vide, hvor man kan købe en paryk, men hvad hvis man ikke ønsker at gå med paryk? Hvordan kommer man så til at se ud? Hvordan tackler man dødsangst, familieliv og karriere, når man konstant er på hospitalet? Det og meget andet giver de deres bud på i en åben og anderledes bog om brystkræft, fyldt med fotos af deres skaldede isser, bryster – og mangel på samme.

Læringsdesign

af Staffan Selander & Gunther Kress

Hvordan anvendes digitale medier i undervisningen? Hvilken betydning har det for de traditionelle roller som lærer og elev? Hvilke andre moderne formidlingsformer anvendes? Det er blandt de spørgsmål, der bliver besvaret i bogen, der præsenterer et nyt perspektiv på læring som supplement til de eksisterende teorier på området. Fokus er især på: * Læring som kommunikation. * At transformere information til viden. * Uddannelsesinstitutionens rammer for læring og kulturer. * Praksis for evaluering og bedømmelse. Forfatterne ønsker at sætte ord på dagens undervisning, hvor mange forskellige medier – herunder digitale medier – spiller en stor rolle for den lærende. Bogen henvender sig til undervisere på alle niveauer fra folkeskolen og op, lærerstuderende samt forskere inden for pædagogik og it-didaktik. Staffan Selander er professor i didaktik ved Institution for Pædagogik og Didaktik, Stockholms Universitet. Gunther Kress er professor i semiotik og uddannelse ved Institute of Education, University of London.

Udfordre, udforske, udvikle!

af Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam & Jenny Wiksten

At lære et nyt fag er som et kulturmøde: Man skal ikke bare tilegne sig ny viden, men også et helt nyt sprog og den forforståelse, der hører til faget. Bogen behandler læse- og skriveundervisningen inden for de forskellige fagområder på folkeskolens mellemtrin. Når man lærer noget inden for et fag, betyder det også, at man lærer at tale, læse og skrive på en ny måde. For mange elever indebærer det, at de møder – og forventes at gå ind i – en måde at udtrykke sig på, der er helt ny og ukendt for dem. Forskning viser, at manglen på forståelse for de nye fagsprog er en væsentlig årsag til problemer og nederlag i skolearbejdet. Bogen giver læreren redskaber til at udforske grundprincipperne for læse- og skriveundervisningen, og giver hermed læreren mulighed for at udfordre og udvikle undervisningen. Ved hjælp af denne udforskning får læreren mulighed for at udfordre og udvikle sin egen undervisning. Bogen henvender sig til kommende og nuværende lærere i folkeskolen, specielt til dem, der arbejder med børn på mellemtrinnet. Caroline Liberg er professor i uddannelsesvidenskab. Åsa af Geijerstam og Jenny Wiksten Folkeryd er begge lektorer i didaktik.

Skydning med langbue

af Jes Lysgaard

En bog, der kommer rundt om alle aspekter af langbueskydning. Den gennemgår tekniktræning og psykologiske betragtninger fra instinktiv skydning over meditationsøvelser til tilvirkning af træpile og trimning af selve buen. Langbuen rummer en energi og en historie, som efterhånden har fået mange mennesker til at tage den til sig enten som hobby eller konkurrencesport. Langbueskydning fordrer absolut nærvær og mental balance af skytten. Det gør langbuen til et velegnet redskab til at finde ro og arbejde med sine mål og drømme. For at kunne bruge langbuen på denne måde, er skytten nødt til at træne sine mentale ressourcer på lige fod med de praktiske teknikker, og det er netop denne dobbelte træning, bogen handler om. Skydning med langbue henvender sig til alle, der interesserer sig for skydning med langbue, både øvede og nybegyndere. Alle aldre og begge køn kan dyrke den afstressende sport, som ofte bliver et samlende familieprojekt med mange dejlige oplevelser i naturen. Jes Lysgaard har i mange år været blandt de bedste langbueskytter i Danmark. Han er PD i psykologi samt psykomotorisk terapeut og bevægelsespædagog.

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

af Jørgen Goul Andersen & Per H. Jensen

Bogen analyserer årsager til og effekter af den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Gennem en interdisciplinær tilgang, der trækker på økonomiske, sociologiske, politologiske, psykologiske og socialgerontologiske forskningsmetoder samt et varieret udvalg af empiriske data, giver bogen svar på følgende spørgsmål:- Er tilbagetrækningen helbredsbetinget?  • Oplever seniorerne, at danske virksomheder gør noget for at fastholde dem - og hvad siger arbejdsgiverne selv om deres fastholdelsespraksis? - Har efteruddannelse en betydning? • Ønsker arbejdsløse seniorer overhovedet et nyt job?  • Hvad betyder ægteskabelige relationer for tilbagetrækningsbeslutningen? • Hvilke aspekter ved løn- og arbejdsforholdene kan få flere seniorer til at blive længere tid på arbejdsmarkedet? • Hvordan opleves tilbagetrækningen; er det en positiv eller negativ oplevelse – og for hvem? • Hvor mange seniorer vil blive på arbejdsmarkedet, når efterlønnen er afskaffet? • Hvad kan vi lære af de svenske erfaringer? • Hvordan fastholder vi flere ældre på arbejdsmarkedet på en social bæredygtig måde? Forfatterne giver dermed svar på en lang række spørgsmål, der må med i overvejelserne, hvis tilbagetrækningsmønstrene fra arbejdsmarkedet skal ændres. Bogen henvender sig til alle, der ønsker at få en nuanceret forståelse for de mekanismer, der fører til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, samt hvorledes man effektivt og med få sociale omkostninger kan få flere ældre til at forblive erhvervsaktive. Forfatterne er alle fra Aalborg Universitet: Jørgen Goul Andersen, Karina Friis, Per H. Jensen, Kristian Kongshøj, Rasmus Juul Møberg, Karen Nielsen Breidahl og Jesper Wégens.

Er du dum eller hva'?

af Jeanne Fløe

Hvert år erhverver mellem 500 og 1.000 børn og unge en hjerneskade som følge af ulykke eller sygdom. Fælles for de ramte er, at deres liv aldrig bliver det samme igen. Hverken for dem eller deres familier. Nogle ting vil tage længere tid, man bliver hurtigere træt og meget skal læres på ny. Amanda, der erhvervede en hjerneskade som 14-årig, siger: »Jeg har en følelse af, at jeg aldrig kan blive den, jeg var før, og det er svært, da det ofte er den person, jeg længes efter at blive igen«. Bibi, hvis datter Silke erhvervede en hjerneskade som 2-årig, fortæller: »Vi har lært at acceptere, at vores liv for altid er forandret, og at Silke har haft en sygdom med både fysiske og psykiske følger, som vi altid skal leve med«. I første del af bogen beskriver en psykolog, en neuropædagog, en læge og en præst de fysiske, psykiske og sociale følger, en erhvervet hjerneskade kan give hos børn og unge. De kommer samtidig med råd og vejledning om, hvordan familierne kan tackle de problemer, der opstår i kølvandet på hjerneskaden. Bogens anden del består af åbenhjertige fortællinger – fortalt af de unge selv samt deres forældre og søskende – om oplevelsen af at være hjerneskadet og den mangel på forståelse, man nogle gange møder fra omgivelserne. Bogen henvender sig til børn og unge med erhvervet hjerneskade og deres familier. Pædagoger, lærere og sundhedspersonale, der har berøring med disse børn og unge, kan også have glæde af bogen. Jeanne Fløe er cand.psych. og mor til en datter, der som 14-årig pådrog sig en alvorlig hjerneskade, da hun væltede på sin cykel.

Kunst uden penge

af Britta Johanson

Billedkunst på lavbudget? Kan man det? Ifølge billedkunstner Britta Johanson er svaret et  rungende JA! Det kræver kreativitet og nytænkning, men det kan sagtens lade sig gøre. Og det er en nødvendighed i disse sparetider, hvor et område som billedkunst sjældent prioriteres højt i institutionernes budgetter. Begynd med at gennemgå depotet - hvad har I allerede? Lav en ønskeliste til forældre - bed f.eks. om skotøjsæsker, knapper, gamle foto- og kunstbøger, gavebånd og muslingeskaller. Og så er det bare i gang med at lave kunst uden penge. I bogen giver Britta Johanson et væld af eksempler på, hvordan man på et lille budget kan lave flotte billedkunstprojekter med børn. Hun gennemgår emner som foto, collage, billeder, julegaveværksted, materialer, metoder med mere. Britta Johanson er billedkunstner, uddannet på Skolen for Brugskunst og har gennemført hundredvis af billedkunstprojekter med børn og voksne. Britta har skrevet en lang række bøger om billedkunst med børn, hun maler selv og har bl.a. udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling.

Den lille matematikhjælper

af Isabella Sandberg

En bog til forældre, der vil hjælpe deres børn med lektierne i matematik. Den kan med fordel bruges af andre, der ønsker at skabe sig et hurtigt overblik over den elementære matematik. Forfatteren dækker størstedelen af de områder, børnene støder på i matematiktimerne fra 1. til 6. klasse. Og hun forklarer de grundlæggende metoder inden for de fire regningsarter: lægge til, trække fra, dividere og gange. Bogen følger klassetrinene, så den først beskæftiger sig med at lægge sammen og trække fra, hvorefter den fortsætter med den mere avancerede matematik, som børnene støder på frem til 6. klassetrin. Isabella Sandberg har i mange år undervist i matematik i folkeskolen.

Den skrøbelige fred

af Henrik Døcker

Hvordan undgår vi krig? Dette spørgsmål danner grundlag for bogen her. Bogen gennemgår retsstaten i det 20. århundrede, de internationale fredsbestræbelser og dem, der har arbejdet for fredssagen – i stedet for krigene, konflikterne og deres udvikling. Forfatteren begynder med oprettelsen af Røde Kors og bevæger sig over Folkeforbundet, de to verdenskrige, FN, afkoloniseringen, den kolde krig og frem til nutidens nationale og internationale terror. De vigtigste begreber bliver klart og tydeligt gennemgået, og bogen præsenterer de internationale domstole, internationale og overnationale organisationer samt de vigtigste traktater med betydning for fredssagen og retsstaten. Bogen er en del af serien his2rie og er ledsaget af relevante historiske kort, temabokse om modtagere af Nobels Fredspris og en lang række illustrationer. På www.his2rie.dk findes et stort udvalg af kildetekster, som dokumenterer og nuancerer bogens tekst. Henrik Døcker er journalist med et omfattende kendskab til menneskerettigheder og folkeret. Han er tidligere medarbejder hos Ritzaus Bureau og har været tilknyttet Institut for Menneskerettigheder (IMR).

At møde sit barn – og sig selv

af Ingegerd Gavelin

En bog om at være forælder og om at være opmærksom på sit barns signaler og sine egne reaktioner. Bogen viser, at vi som forældre kan ændre på uhensigtsmæssige reaktionsmønstre hos både os selv og vores børn og dermed hjælpe hvert enkelt barn til, at det vokser og udvikler sig til et sundt menneske. Børn husker os på, hvad der er væsentligt i livet. Men vi må være sammen med dem og være nærværende for at kunne lære af dem. Med talrige eksempler viser forfatteren, hvordan vi som forældre gennem åbenhed over for barnets reaktioner kan hjælpe barnet, når det møder problemer i tilværelsen. Et centralt punkt er, hvordan man som forælder kan forvandle sine egne negative og destruktive tanker til kreative og positive tanker. Ingegerd Gavelin er forældrerådgiver med eget firma og brevkasseredaktør i det svenske Vi Forældre.

Paradisvænget

af Jørgen Øllgaard

Småborgerlighed er et skældsord, som bruges om personer, der er præget af snæversyn og smålighed, og som lever i overensstemmelse med konventionelle værdier. Men hvor stammer småborgeren og småborgerligheden fra? Hvem og hvad er det? Og hvorfor er det et skældsord? Bogen afdækker, hvor den klassiske småborger og småborgerlighed i tidsrummet 1850-1960 stammer fra, og hvordan den udarter sig i min disciplin, mit hus, min familie, min egn, min orden - og deres politik. I forlængelse heraf rettes der specielt fokus på den moderne småborger i tiden 1960-2011. Det er parcelhusejeren, hvis liv og prioriteringer groft sagt er præget af de materielle interesser. For ham betyder værdipolitik ikke så meget. Det gør derimod forsvaret af hans selveje og af, at pengene bliver i hans egne lommer.

Det konservative svigt

af Peter Norsk

Det Konservative Folkeparti har svigtet og er blevet til Dansk Folkeparti version 2, mener Peter Norsk, tidligere medlem af partiet og hovedbestyrelsen. Væk er de konservative idealer. Fremmedhad, nedsættende omtale af religiøse mindretal, et forbudssamfund uden lige i danmarkshistorien, verdens største offentlige sektor samt verdensrekord i skattetryk er i direkte modstrid med konservatismen. »Denne bog er skrevet, fordi jeg er konservativ. Det har jeg været hele mit liv, og det bliver jeg ved med at være. Jeg meldte mig ind i Det Konservative Folkeparti i februar 1975. Den 25. juni 2010, kl. 18.25, meldte jeg mig ud«, siger Peter Norsk. I bogen redegør Norsk gennem egne oplevelser for, hvordan uduelige ledere og tillidsfolk har ødelagt Det Konservative Folkeparti, og hvordan løgn, bagvaskelse, manipulation, trusler og jævnlige brud på de almindelige demokratiske spilleregler blev hverdagskost under Lene Espersens ledelse. Bogen er en glimrende illustration af, hvordan magtfuldkommenhed gradvist korrumperer partiledere, som kun tænker på egen position og ministerbiler, og på hvordan følgagtighed og fejhed hos ledende partitillidsfolk fører et parti mod afgrunden. Og som Peter Norsk pointerer: »Mange af mine tidligere partikolleger vil opfatte bogen som hævn. Sådan ser jeg ikke på det. Mit formål med bogen er alene at få K gjort konservativt igen«. Peter Norsk var medlem af Det Konservative Folkeparti i 35 år og medlem af hovedbestyrelsen fra 2002-2010. Endvidere har han været opstillet til Folketinget, til kommunalbestyrelsen, til regionsrådet og til Europa-Parlamentet. Han er i dag bosat i Houston, Texas, USA, hvor han arbejder som forsker hos NASA.

Velfærd med et menneskeligt ansigt

af Jens Jonatan Steen & Malthe Munkøe

Det offentliges ressourcer forsvinder ned i et stort, sort hul, konkluderer forfatterne. I bogen viser de, hvordan New Public Management kan afvikles som det herskende styringsparadigme og erstattes med en mere tillidsbaseret og effektiv tænkning. Velfærden er under pres. På den ene side klager velfærdens frontarbejdere i f.eks. kommunerne og befolkningen over øget bureaukrati og faldende service. På den anden side hævder regnedrengene i Finansministeriet, at der samlet set investeres mere i det danske velfærdssamfund end nogensinde. Baggrunden for denne antologi er netop at problematisere og vurdere, hvor mange ressourcer der bruges til at evaluere, kontrollere og overvåge de medarbejdere, som hver eneste dag arbejder for at bringe velfærden ud til danskerne. Den kritiserer den såkaldte New Public Management-tænkning for at suge kræfter ud af hverdagens velfærdsydelser og dermed forringe den samlede velfærd. Bogen rummer kapitler fra en række praktikere, politikere og akademikere, som alle har været villige til at udfordre sig selv og læserne med fremsynede bud på, hvordan vi kan lede den offentlige sektor på en ny og mere tidssvarende måde. Bogen - der er igangsat af tænketanken Cevea - indeholder bidrag fra: Cathrine Lindberg Bak, Nicolaj Ejler, Søren Hartz, Steen Hildebrandt, Lars Kolind, Leon Lerborg, Peter Noordhoek, Bettina Post, Raymond Saner, Anne Vang og Knud Aarup.

Det kompetente selv

af Carl F. Kähler

Bogen er en introduktion til Banduras hovedværk fra 1997: 'Self-Efficacy: The Exercise of Control' samt til hans teorier om den personlige kompetences betydning for menneskers måde at klare sig på i det moderne samfund. Den canadisk-amerikanske psykologiprofessor Albert Bandura (født 1925) anses i dag for en af hovedkræfterne bag den kognitive revolution, der prægede psykologien i slutningen af 1960'erne, og som satte fokus på menneskets selverkendelse og sociale indlæring. Vores motivation og handlinger i forskellige situationer afhænger af, om vi tror på vores egne evner i den givne kontekst. Det kan altså være svært at mestre en opgave, selv om vi har evnerne, hvis vi ikke tror på os selv og på egne evner. Bandura beskriver den menneskelige adfærd og de bagvedliggende kognitive processer mere dækkende end hans forgængere. Han giver forklaringen på, hvorfor vi agerer, som vi gør, og han kommer ydermere med anvisninger på, hvordan vi kan forstå os selv bedre, arbejde med og udvikle os selv. Bogen henvender sig til alle, der vil vide mere om Bandura og hans tanker, herunder særligt psykologer og alle der arbejder med personaleudvikling og HR. Carl F. Kähler er mag.art. i litteraturvidenskab med sidefag i psykologi, filosofi og oldtidskundskab. Han har undervist i mange år, bl.a. på Københavns Universitet, Folkeuniversitetet og i gymnasiet. Han er desuden forfatter til flere bøger og har bidraget med artikler om såvel psykologiske som filosofiske emner i både danske og udenlandske tidsskrifter.

Bier og honning

af Lene Stiil

Bogen er en billedrig guide til livet i og omkring bistaderne fyldt med spændende historier, pudsige iagttagelser og appetitvækkende opskrifter fra syv af landets bedste kokke. Mange mennesker ønsker bierne hen, hvor peberet gror, når solen står højt på himlen og by og land summer af liv. Det er dumt, for de små, pelsede flyvere er ikke kun irriterende, stikkende væsener. De er også livsnødvendige, arbejdsomme dyr, der hjælper os til et rigt udbytte af planter, bær og frugter. Men hvordan finder de ud af det, bierne? Hvordan organiserer de sig, så de får samlet pollen til ynglen og honning til vinterforråd? Hvilken rolle spiller de for æblehøsten? Hvorfor er noget honning helt lyst, mens andet er mørkt og ravgyldent? Og er det rigtigt, at bier dør, når de har stukket deres offer? Du kan læse bogen fra ende til anden, i små bidder eller lade de smukke billeder føre dig ud i naturen og ind i biernes forunderlige verden.Lene Stiil er biavler og bientusiast. Hendes fascination af dyrene begyndte som barn i onklens køkkenhave i 1970'erne, hvor sommer, sol og varme var lig med hjemmebagt rugbrød med honning fra egne bier. De smukke billeder er taget af fotograf Jens Astrup, der bl.a. har vundet Årets Pressefoto for et af bogens billeder. Bogen har opskrifter af: Adam Aamann, David de Silva, Francis Cardenau, Katrine Klinken, Morten Nielsen, Philippe Houdet, Rasmus Bo Bojesen og Tina Møhring Madsen.

De muslimske broderskaber

af Svend Lindhardt

Bogen fokuserer på de muslimske broderskaber i Vesten og analyserer balancegangen mellem ønsket om integration og demokrati over for den islamiske ideologis dogmer og traditioner. I medlemmernes egen selvforståelse er de både europæere og muslimer, og et centralt spørgsmål er, om de europæiske muslimske brødre kan fungere som dialogpartnere i forhold til islam. Det mener de selv, men taler de muslimske brødre med to tunger, eller kan Vestens beslutningstagere stole på dem? Forfatteren kommer med et nuanceret bud og giver en reflekteret forståelse af islam i Vesten og de muslimske broderskaber. Alle med interesse for emnet vil have glæde af bogen, der udkommer i serien his2rie. Den er særligt tilrettelagt til undervisningen i gymnasiet og på hf inden for fagene historie, religion og samfundsfag. Svend Lindhardt er cand.mag. i historie og religion. Fra 1976-1978 underviste han i Zambia i byen Livingstone på en Hillcrest Secondary School. Siden 1978 har han været ansat på Københavns VUC, og har bl.a. i 10 år været studievejleder samme sted. Svend Lindhardt har en lang udgivelsesrække bag sig, primært af religionsbøger, og han har virket som foredragsholder i en lang række forskellige fora. Siden 2002 har han især beskæftiget sig med kristen zionisme både i Danmark og USA samt med de religiøse og nationale konflikter i Mellemøsten.

Morakker

af Ellen Stampe

Julen 1997 blev en ung pige fundet død i sit hjem i Nuuk i Grønland. Hendes sag blev lukket som endnu et af landets mange og tragiske selvmord. Men der var noget, der ikke stemte. Seks måneder senere begyndte politiassistent Hans Haahr i al hemmelighed at efterforske dødsfaldet. Politiassistentens resultat fyldte kun fire bogstaver: Drab. Men magtfulde kræfter i den øverste politiledelse ville ikke tabe ansigt, og hensynet til karriere kom til at gå forud for alt andet. Sagen var nemlig blevet til meget mere end en forhastet konklusion på en ung piges død. Bogen er en enestående afdækning af en politimands arbejde gennem fem år i Grønland. Den tager læserne med indenfor i et ellers lukket politisystem og afdækker de uskrevne regler og krav, som politifolk nederst i systemet arbejder under. Det er også en historie om en politibetjent, der elskede Grønland på grund af grønlænderne, og som var gift med sit job. Han lærte på den hårde måde, at Danmark ikke er Grønland, da han efterfølgende blev ansat hos Århus Politi. Hans kollegaer aflyttede ham, han blev dømt som den korrupte betjent og fyret fra jobbet, han elskede. Men sagen om pigen fra Nuuk glemte han aldrig.Bogen er baseret på både Hans Haahrs egen fortælling og en lang række interviewede, der har arbejdet sammen med Hans i både Grønland og Danmark. Hans Haahr arbejder i dag som landmand. Ellen Stampe er journalist.

På tværs og på trods

af Pia Lund Poulsen

Denne bog handler om interkulturelle ægteskaber. Med udgangspunkt i en række interview med danskere og deres udenlandske ægtefæller kortlægges immigranternes bevæggrunde for at bosætte sig i Danmark samt de udfordringer og berigelser, der er forbundet med det tværkulturelle ægteskab. Den offentlige debat om emnet har i mange år fokuseret på muslimer i Danmark, men ægteskabsimmigration og familiesammenføring vedrører også en stor gruppe vestlige immigranter, der ofte ikke optræder som indvandrere i vores bevidsthed. Læseren møder bl.a. gravide Jeanette, der måtte vente 5½ måned på at blive familiesammenført med sin mand, Valentin fra Elfenbenskysten, og Chandra, der opgav sin status som en del af Balis hinduistiske højkaste for at flytte til det ukendte Danmark og gifte sig med kæresten Jannik. Kampen med myndigheder og kulturbarrierer kan være hård, men kærligheden er tilsvarende stærk, og mange par står den svære overgang igennem. Nogle gange bliver vanskelighederne dog for store som for Julie og hendes bolivianske kæreste Juan Carlos. De måtte se sig slået af systemet og opgav deres forhold.I en tid, hvor de kulturelle grænser trækkes kraftigt op og fredelig sameksistens synes udfordret, tilbyder Pia Lund Poulsen konkrete eksempler på, hvordan kulturkløften kan overvindes, og hvordan mennesker finder sammen på tværs og på trods. Pia Lund Poulsen er uddannet antropolog fra Københavns Universitet med speciale i Sydøstasien og beskæftiger sig bl.a. med immigration, indvandrerproblematikker og kulturel mangfoldighed.

Recovery fra psykisk lidelse

af Jette Christensen

Bogen giver en grundig præsentation af begrebet recovery og den tilgang til udvikling og bedring, der er vokset frem på denne baggrund. Hvordan kan man fremme udviklingsmulighederne for mennesker med psykisk lidelse ved at anlægge et positivt og helhedsorienteret udviklingssyn? Det giver denne bog svar på. Forfatteren udfordrer den gængse opfattelse af psykisk lidelse. Hun præsenterer en række psykologiske teorier, der kan anvendes til en alternativ forståelse af menneskers udviklingsmuligheder og som inspiration og afsæt for at udvikle en recoveryorienteret praksis. Bogen bidrager desuden med almenpsykologisk viden om menneskelig udvikling, om hvordan praksis er formet af særlige sociokulturelle historiske tilblivelsesprocesser, og om hvordan magtfulde diskurser dikterer, hvad der er rigtigt og forkert. Den henvender sig til professionelle inden for det psykologiske, socialfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige felt samt personer med interesse for disse områder. Jette Christensen er cand.psych. og pædagog.

Et år for egne sejl

af Rikke Sandgren Stenbøg

Tag med på en eventyrlig rejse ud på Atlanten! I sommeren 2009 sejler familien Stenbøg fra Bisserup på Sydsjælland med kurs mod varmere himmelstrøg. Børnene Johan og Rose er 12 og 8 år, skibet er 36 fod langt, og turen kommer til at vare 13 måneder. Ruten går ned langs Europas vestkyst til Madeira og De Kanariske Øer, videre til Azorerne og hjem til Danmark via Irland og Skotland. Undervejs når familien blandt meget andet at vandre på levada-stier på Madeira, fejre jul på Gran Canaria og karneval på La Gomera, bestige vulkaner på Azorerne, sejle med delfiner i Biscayen og lave molemalerier i havnene i Funchal og Angra do Heroismo. Det er en levende og ærlig fortælling om et anderledes år, hvor familien i fællesskab møder nye oplevelser og udfordringer og lærer at se livet fra andre sider. En fortælling om fantastiske naturoplevelser, møder med nye kulturer og venner, om følelsen af frihed og fællesskab, om dagligdagen med skibsskole, højtlæsning og madlavning om bord – men også om søsyge, genstridige vejrforhold og manglen på plads og privatliv.

Monsterbogen

af Mogens Eilertsen

En hårrejsende bog om monstre, trolde, kæmper, dæmoner og andre mærkelige uvæsener, der formidles gennem kunstens billeder og vil begejstre store som små. Hvis du ikke ved, hvad et monster er, eller hvis du ikke ved, hvordan de ser ud, er der hjælp, gru og fascination at hente bogen her, der fortæller om monstre, hekse og trolde, kæmper, dværge, dæmoner, fanden og hans oldemor og mange andre mærkelige væsener. Mogens Eilertsen har udvalgt mere end 150 billeder fra kunstens verden. Malerier, tegninger, træsnit, kobberstik og litografier med monsteragtige motiver viser tilsammen, hvordan billedmagere gennem tiden har brugt det usandsynlige og unormale som motiv.En god del af motiverne kan stadig ses på gamle kalkmalerier i vores kirker. Bogen fortæller også, hvordan eventyr, sagn og senere tiders digtere og forfattere med malende ord har skabt litterære monstre.Det er sjove, fascinerende og hårrejsende historier og en skæv, underholdende tilgang til et flot kulturhistorisk overblik. Mogens Eilertsen er pensioneret lærer og tidligere skoleinspektør på Amager. Han har bl.a. være medlem af Undervisningsministeriets læseplansudvalg og konsulent ved etableringen af De erhvervsfaglige grunduddannelser. Mogens har skrevet en lang række bøger og artikler, de flest med et kunst- og kulturhistorisk tema.

På egne præmisser

af Jens Jørgen Nielsen

Er Putin den onde selv? Eller er det de vestlige medier, der tegner et ensidigt og karikeret billede af Rusland og landets præsident? Ruslandsekspert Jens Jørgen Nielsen søger i bogen at vende op og ned på mange myter om russerne og russisk politik og at se på landet på dets egne præmisser. Bogen er dog ikke et forsvar – hverken for Putin eller alt, hvad der er sket i landet. Men ifølge forfatteren er vores fokus på Rusland og Vladimir Putin alt for ensidigt. Putin er ingen engel, men russerne kan lide ham – og det er der mange grunde til. I Vesten ser vi Putin som den onde antidemokrat, mens vi hylder Jeltsin som russernes store helt, der gjorde en ende på kommunismen. Hvorefter Putin dukkede op på den politiske scene og lagde sin jernhånd over landet. Men mange russere anser Putin for at være manden, der reddede Rusland ud af det miskmask, Jeltsin efterlod: økonomien var i knæ, statapparatet smadret til ukendelighed, der blev leflet for Vesten, og lovløsheden eskalerende i de enkelte regioner. I dag er Rusland velstående og gældfrit med en stabil økonomisk vækst og en kæmpe valutabeholdning. Mange vestlige politikere er dog stadig bange for en stærk russisk stat. Bogen viser, hvorfor Putins politik nyder en bred opbakning i den russiske befolkning, og forsøger at give en vestlige læser et nyt, fordomsfrit blik på Rusland. Jens Jørgen Nielsen er cand.mag. i idéhistorie og historie, tidligere nyhedskorrespondent i bl.a. Rusland og taler flydende russisk. Han er konsulent og underviser i kommunikation og kulturforskelle. Derudover er han kulturguide i bl.a. Polen, Irland og Tjekkiet og har tidligere arbejdet for FOA samt den danske ambassade i Estland.

EU og arbejdsmarkedet

af Jens Jørgen Nielsen

I 1993 blev EF til EU, og med unionen blev fællesskabet langt mere forpligtende. Fagbevægelsen og de socialdemokratiske partier så EU som et middel mod social dumping og mod øget konkurrence mellem lønmodtagere. Denne bog ser på, om arbejderbevægelsens forventninger blev indfriet. Det korte svar er nej! Rigtig meget går den forkerte vej i EU, og de barske konsekvenser af den finansielle deregulering står tydeligt frem. Arbejdsløsheden er høj, og der bliver stadigt flere tidsbegrænsede job uden rettigheder. Endelig er EU-Domstolen begyndt at gribe direkte ind i fagbevægelsens måde at arbejde på. En stribe domme har f.eks. forhindret blokader og indskrænket fagbevægelsens muligheder for at kontrollere, at overenskomster overholdes. Jens Jørgen Nielsen er cand.mag. i historie og idéhistorie. Han er konsulent og underviser i kommunikation, konflikthåndtering og tackling af kulturforskelle. Derudover er han kulturguide i bl.a. Polen, Irland og Tjekkiet og har tidligere arbejdet for FOA samt den danske ambassade i Estland.

God kommunikation for selvstændige

af Majbritt Lund

Bogen giver et overblik over, hvordan selvstændige kan styrke deres kommunikation. Majbritt Lund giver en række gode råd om de forskellige måder at kommunikere på. Bogen er systematisk opbygget med overskuelige kapitler, der lærer selvstændige, hvordan de: - fanger læseren - får mere ud af hjemmesiden og nyhedsbrevet - fortæller gode historier i - og til - pressen - skriver en fagbog - kan bruge de sociale medier. Hele bogen kan læses på få timer, eller læseren kan tage kapitlerne enkeltvis, alt efter behov.

Frisættende ledelse

af Mads Ole Dall, Timo Klindt Bohni & Frank Iversen

Den traditionelle forståelse af 'leder' og 'medarbejder' er under opbrud. Bogen demonstrerer, at en frisættende ledelsespraksis skaber markant hurtigere og mere gnidningsfrie forløb, når forandringer og nye strategier skal implementeres. Det giver både øget effektivitet og bedre trivsel, når medarbejderne integreres i ledelsesprocessen. Men hvordan kan man overskride adskillelsen mellem 'leder' og 'medarbejder' og forbinde styring og faglighed? Hvordan kan man integrere medarbejdernes viden, erfaringer og ideer i organisationens strategiske arbejde uden at give køb på ledelsesretten? Hvad sker der, når medarbejdere integreres i træning og udvikling af ledelse? Og hvordan læres ledelse mest effektfuldt? For at løse disse udfordringer, som både offentlige og private virksomheder står over for, er det nødvendigt at bryde vores vaneforestillinger om forholdet mellem dem, der leder, og dem, der udfører. Med afsæt i erfaringer fra to konkrete udviklingsprojekter udvikler bogen et begreb om frisættende ledelse - en beskrivelse af kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser.  Frisættende ledelse anviser en række metoder til at eksperimentere med og opbygge en frisættende ledelsespraksis. Forfatterne diskuterer desuden, hvordan begrebet udfordrer fænomener som selvledelse, innovation, social kapital og styringstænkning. Bogens tre forfattere er alle enten partnere eller konsulenter i Perspektivgruppen, hvis kernekompetencer er inden for organisationspsykologi, forandringsprocesser og anerkendende ledelse i såvel det private som det offentlige erhvervsliv. Mads Ole Dall er cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie, Timo Klindt Bohni er cand.psych., og Frank Iversen er master i organisationspsykologi.

Triangulær Terapi®

af Lise Maj Jensen

Psykolog Lise Maj Jensen introducerer i denne bog begrebet Triangulær Terapi®. Hendes udgangspunkt er, at der er tre parter i den terapeutiske relation: klienten, terapeuten og tegningen. Lise Maj Jensen tager dermed tråden op efter Hanne Hostrup Larsen, der introducerede tegneterapien i Danmark, og præsenterer et psykologfagligt fundament for arbejdet med tegning. Tegningen kan pege på udviklingsveje, siger forfatteren. Den bygger bro mellem den indre og ydre virkelighed. Og den åbner en dør ind til vores essens, ind til ’hjerterummet’. Via cases og præsentation af konkrete terapeutiske redskaber viser bogen både, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når man arbejder med tegning og kreativ proces. Bogen kan bruges både til teoretisk refleksion og som håndbog med praktiske anvisninger på redskaber i terapi. Den er skrevet til terapeuter, speciallærere og specialpædagoger, der arbejder med voksne med stress, PTSD, depression og somatisk sygdom. Den kan også bruges som en vej til faglig eller personlig udvikling. Lise Maj Jensen er cand.psych., specialist i psykoterapi, privatpraktiserende og indehaver af Psykologhuset i Ry. Hun har udviklet metoden Triangulær Terapi®, og gennem en årrække har hun efteruddannet psykologer og behandlere i tegneterapi på psykodynamisk, kropsorienteret grundlag.

Leg og fællesskaber på døgninstitution

af Kirstine Christy Lindgaard

Hvordan hjælper man bedst anbragte børn? Hvordan udvikler børnene en social identitet? Og hvordan kan pædagoger anvende deres viden i praksis? Bogen går i dybden med de faglige behandlingsstrategier på landets døgninstitutioner. Anbragte børn er ofte meget bevidste om, at de er anbragte og dermed 'anderledes'. En anbringelse på døgninstitution behøver dog langt fra at være et onde. Mange børn fortæller både om et stærkt fællesskab med de andre børn, og hvor givtigt det har været at have et væld af søskende, så der altid var en at lege med. Med afsæt i såvel teori som praksis viser forfatteren, hvad det pædagogiske personale på døgninstitutionerne kan gøre for at arbejde udviklingsorienteret på børnenes præmisser. Bogen sætter dermed fokus på døgninstitutionernes store potentiale for at give børnene mange positive muligheder via et professionelt fokus på legens og børnefællesskabernes betydning. Den er et inspirationskatalog for ansatte på døgninstitutionerne, studerende og politiske beslutningstagere, der ønsker at hjælpe, stimulere og udvikle de anbragte børn bedst muligt. Kirstine Christy Lindgaard er uddannet cand.psych. Hun arbejder som PPR-psykolog og har tidligere arbejdet på døgninstitution.

Daginstitutionsarbejde og pædagogisk faglighed

af Annegrethe Ahrenkiel, Birger Steen Nielsen, Camill

De neoliberale styringsformer ændrer daginstitu­tionerne til rene serviceorienterede dagtilbud. Derfor er der brug for omtænkning og nytænkning. Et ensidigt fokus på skoleforberedelse undergraver det almene dannelsesperspektiv for børnene og dag­institutionernes almene socialisationsopgave. Og det usynliggør store dele af det pædagogiske arbejde. Forståelsen af daginstitutionerne, daginstitutionsarbejdet og den pædagoggiske faglighed er i dag for upræcis og udifferentieret. Og det har gjort det svært at formulere alternativer til den neoliberale ændring af institutionerne. I bogen foreslår forfatterne en ny forståelse af det pædagogiske institutionsarbejde, som det historisk er blevet udviklet i velfærdsstaten. Vigtige begreber, som kendetegner det pædagogiske arbejde, er: Etablering af sammenhæng, den upåagtede faglighed, det pædagogiske kollektiv som et ensemble, gestisk viden og arbejdets skabende karakter. Med udgangspunkt i denne nye forståelse kritiserer forfatterne den igangværende nedbrydning af daginstitutionerne. Men de diskuterer også en anden vej: Daginstitutionerne som fælles gode som del af et velfærdsparadigme. Det gælder nemlig for daginstitutionerne, som for de øvrige velfærdsinstitutioner, at de ikke bare kan forsvares ud fra det, der har været. De må grundlæggende fornyes. Forfatterne er alle ansat på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet.

Køn i politik

af Susanne V. Knudsen

Kønnets betydning i politik er til debat i denne bog. Susanne V. Knudsen viser i bogen, at det kan være svært for andre end normen at komme ind i – og gøre sig gældende – i politik. Det er barrierer, der bl.a. gør sig gældende i forhold til kvinder. Men bogen viser også, at når kvinder får magt og deltager i politik, ønsker de ikke selv at at bruge deres køn som en styrke. De underspiller faktisk deres eget køn som en faktor. I bogen analyserer Susanne V. Knudsen bl.a. køn ift. den demokratiske proces, velfærdsstaten, feminismen, den private sfære, sprog, sygdom og sundhed, idrætspolitik og humor. Hun ser på, hvad det er, der holder kvinder og minoriteter tilbage i dansk politik, hvordan de bliver omtalt og behandlet, og hvorfor køn eller minoritetsbaggrund typisk underspilles i stedet for at fremhæves som en styrke. Bogen er tredje og sidste bind i Susanne V. Knudsens serie om det moderne kønsbegreb. Seriens to andre bøger er Køn i skolen og Køn i kulturen. Susanne V. Knudsen er er professor i pædagogiske tekster ved Center for Pædagogiske tekster og Lærringsprocesser, Høgskolen i Vestfold i Norge.

Hvor Dannebrog faldt ned

af Ann-Mari Borgelin

En medrivende fortælling fra en glemt del af danskernes historie, og en helt unik erindringsbog – for første gang udgivet samlet og på dansk – hvor danskeren kaptajn Borgelin fortæller om oplevelserne under Den Estiske Frihedskrig for næsten 100 år siden. I 1919 blev et lille kompagni sendt fra Danmark til Baltikum for at hjælpe esterne i deres frihedskamp mod Rusland og de skræmmende bolsjevikker.Der var ikke enighed blandt de danske magthavere om at komme esterne til hjælp, men kompagniet blev alligevel sendt af sted – under ledelse af kaptajn Richard Gustav Borgelin. Den medrivende og fængende beretning er samlet af Borgelins datter Ann-Mari, og erindringerne fortæller om alt fra dagligdagen blandt soldaterne over den venlige lokalbefolkning ramt af krigens rædsler til bolsjevikkernes grusomhed. Bogen trækker Kompagni Borgelin ud af glemslen, og som folketingsmedlem og tidligere minister Bertel Haarder siger i bogens forord: »Danmark har ikke mange helte i militærhistorien. Kaptajn Borgelin er en af de få. Et land skal tage vare på mindet om sine helte. Derfor er denne bog vigtig«. Orientering til læseren: Nogle sider fra kaptajn Borgelins originalmanuskript er desværre gået tabt. Dette er angivet med kursiv i bogen.

Vulvodyni

af Janaki Lund Jensen

Omkring 17 % af alle danske kvinder lider af vulvodyni, en smertefuld tilstand i de ydre kvindelige kønsorganer, der gør det umuligt at have samleje. Alligevel har de færreste hørt om sygdommen, bl.a. på grund af stor usikkerhed blandt læger og det faktum, at sygdommen i høj grad er tabubelagt. Dette er den først dansksprogede bog om emnet. Vulvodyni er en fællesbetegnelse for smertetilstande lokaliseret i slimhinden i kvindens ydre kønsorganer. Vulvodyni-ramte har op til 50 % flere uisolerede smertenerver i skeden end andre kvinder, og der findes to typer: provokeret, hvor man føler smerte ved berøring og uprovkeret, hvor man føler smerte hele tiden. Man kan lide af en blanding af de to. Typisk går en kvinde 5-10 år med sygdommen, inden hun diagnosticeres og begynder behandling. Bogen består af interview med fagpersoner – bl.a. en læge, en psykolog og en meditationslærer – der fortæller om deres møde med sygdommen og giver deres bud på behandling af både fysiske og psykiske symptomer. Herudover indeholder bogen en række personlige beretninger fra danske kvinder, der har lidt af vulvodyni. Bogen henvender sig til de kvinder, der er ramt af vulvodyni, deres pårørende og behandlere. Janaki Lund Jensen er uddannet sexolog og parterapeut med speciale i vulvodyni. Hun er selv blevet behandlet for vulvodyni, og i bogen fortæller hun åbent og ærligt om sit eget sygdomsforløb.

Iagttagelse og fortælling

af Søren Smidt & Henning Kopart

Bogen præsenterer en anderledes synsvinkel på pædagogiske iagttagelser og beskrivelser af børn. I modsætning til forsimplede observationsskemaer viser bogen, hvordan iagttagelser kan beskrive mangfoldigheden i børnenes liv i institutionerne. I centrum står den konkrete selvoplevede fortælling, som i kombination med det pædagogiske personales fortolkninger giver nye muligheder for at gøre beskrivelserne af børnene levende og sanselige. Bogen er både praktisk og konkret og fyldt med eksempler på, hvordan man kan anvende fortællinger i beskrivelsen af børn. Den indeholder også en kritik af traditionelle observationsmetoder samt en gennemgang af udvalgte teorier om fortælling.

Opskrifter på rollespil

af Claus Raasted & Kasper Friis

Interessen for liverollespil som skole- og fritidsaktivitet er eksploderet de seneste ti år. Bogen henvender sig især til lærere og pædagoger, der vil bruge rollespil i undervisningen og institutionens aktiviteter. Liverollespil kombinerer motion, kreativitet og håndværksfag som sløjd og syning med udbygning af børnenes sociale kompetencer. Samtidig inkluderer legen alle børn uanset de vanskeligheder og udfordringer, de kan kæmpe med til daglig. Forfatterne, som begge er erfarne rollespillere, viser, hvordan man som lærer eller pædagog kan arrangere liverollespil for hele klassen eller sfo’en. Bogen præsenterer konkrete værktøjer, der kan bruges i opbygningen og udfoldelsen af rollespil, og den viser, hvordan børnene kan involveres i den kreative proces. Hertil fortæller forfatterne, hvordan man kan formidle pædagogiske pointer gennem leg. Med bogen er der også seks forskellige rollespil – fra oplæring i heltekunst over zombier til historiske spil om Svend, Knud og Valdemar. Især til større børn er der desuden et rollespil om terrorisme og international politik. Det er bare at gå i gang.

Bedre hverdag for familier med Aspergers Syndrom

af Kristi Sakai

En hjertevarm bog, der med både alvor og humor fortæller om de mange tanker, frustrationer og udfordringer, en hverdag kan byde på hos en 'Asperger-familie'. Bogens forfatter, Kristi Sakai, er selv mor til tre børn med Aspergers syndrom. I bogen giver hun svar på spørgsmål som: * Hvordan reagerer man, når ens barn får diagnosen? * Er man gode nok forældre? * Og hvordan skaber man et nyt og velfungerende perspektiv for familien? Bogen præsenterer en konkret nødhjælpskasse, der indeholder redskaber til både opdragelse og de uforudsigelige situationer samt ikke mindst til navigation i den verden, man som Asperger-forældre befinder sig i. Det inkluderer også  små cases om Asperger-familiers store udfordringer med at skulle håndtere nedsmeltninger under supermarkedsbesøg og familiesammenkomster. Bogen henvender sig til forældre til børn med Aspergers syndrom og til pårørende og fagfolk, der har kontakt til børn med diagnosen, og dermed har diagnosen tæt inde på livet. 

Dansk glaskunst

af Ole Villadsen

Et storværk om glaskunst i Danmark. Bogen giver et samlet billede af glasudsmykninger i Danmark de seneste 50 år, og den gennemgår mangfoldigheden af teknikker og udtryksmuligheder i dansk glaskunst via et væld af eksempler. I Danmark har vi en enestående tradition for glasudsmykninger i det offentlige rum: på rådhuse, i kirker, på museer, på torvepladser, på uddannelsesinstitutioner etc. Ifølge forfatter Ole Villadsen er glaskunst vor tids kalkmalerier. Glaskunst dækker både maleriet, skulpturen og den klassiske mosaik. De er mangfoldige og forskellige, men fælles for dem er den måde, de fanger beskueren på, og de fascinerer os, fordi de bygger på et samspil mellem arkitekturen, rummet og dets funktion samt det kunsteriske indtryk. Maja Lisa Engelhardts udsmykninger i de danske kirker, Olafur Eliassons regnbue på toppen af Aros og Malene Landgreens glasvægge i Aalborg Lufthavn er blandt de kendteste værker. Men flere end 60 kunstnere har udsmykket det danske rum med glas – og det er ofte sket i samarbejde med glasmager Per Hebsgaard, der har en fremtrædende rolle i bogen. Bogen analyserer og beskriver en række udvalgte glasudsmykninger i Danmark de seneste 50 år, den indeholder interview med både kunstnere og glasmagere og dertil kommer et omfattende register over udstillingsteder samt kunsterbiografier. Ole Villadsen er tidligere lektor i billedkunst og kunsthistorie og medlem af bestyrelsen for refugiet Fundación Valpariso i Spanien. Han har skrevet en række anerkendte bøger om billedkunst og arkitektur til bl.a. undervisning på forskellige uddannelsesniveauer.

Fødselsdepression

af Janni Ammitzbøll, Lise Gullestrup, Kirsten Lindved

Der er mange fordomme om fødselsdepression, og lidelsen tilsidesættes alt for ofte som værende en helt normal tilstand for småbørnsforældre. Med bogen her er der reel hjælp at hente. Fødselsdepression er et tabu for mange. I værste fald kan depressionen gå permanent ud over både barn, den sygdomsramte og hele familiens liv, men med den rette hjælp kommer det sjældent så vidt. Derfor er det vigtigt at bryde med tabuet og søge kvalificeret hjælp. Målet med denne bog er netop at bekæmpe den uvidenhed og de fordomme, der hersker om lidelsen ved at fortælle om symptomer, udbredelse og behandling. Bogen indeholder også fem personlige beretninger fra fire kvinder og en mand, der fortæller om deres depressioner og traumer i forbindelse med fødslen eller det nye forældreskab. Bogens målgruppe er primært depressionsramte og deres pårørende, men sundhedspersonale, terapeuter og studerende inden for disse områder kan med fordel også læse med.  Den er skrevet af seks af Danmarks førende eksperter på området: jordemoder Janni Ammitzbøll, psykolog Lise Gullestrup, psykolog Kirsten Lindved, psykolog Svend Aage Madsen, psykiater Poul Videbech og sundhedsplejerske Merethe Vinter. 

Skibet er ladet med eventyr

af Malene Wilken

En familie på fire stævner ud til to år rundt i Middelhavet. Her er deres eventyrlige beretning om bord på skibet Æfnityr.Malene Wilken og hendes mand Lasse gjorde alvor af drømmene, tog børnene med og fik to uforglemmelige år for sejl. Selv om de mange års planlægning af det store eventyr også havde budt på to små børn undervejs, begrænsede det dem ikke; de kom jo bare med, blebørn eller ej. Fra sommeren 2009 til sommeren 2011 gik turen fra København gennem Lillebælt og Kielerkanalen ned langs Europas vestkyst og videre ind i Middelhavet, hvor det blev til mangfoldige besøg i Spanien, Marokko, Frankrig, Italien og Grækenland. Turen ændrede familien og øgede deres sammenhold, og selv om der også var afsavn efter familie og venner derhjemme, evig frygt for stormvejr og et konstant fokus på bådens vedligehold og udstyr, var det alle strabadserne værd. Og lysten til at tage på opdagelse igen sidder stadig i familien, der på ingen måde er færdig med at tage på eventyr. Så smid fortøjningerne og tag med Malene Wilken og hendes familie på langtur i Middelhavet. »Man længes efter at læse videre i bogen, så man kan drømme sig til varmere farvande. […] Det er dejligt at læse om helt almindelige mennesker som dig og mig og ikke om gamle søulke, som kan tisse i modvind. […] Er man på vej ud i verden og tvivler lidt på, om man kan klare det, vil jeg varm anbefale [bogen]. Er man i tvivl om, hvor vidt man kan sejle med små børn, er bogen også at anbefale«. Thomas Veber i Langturssejleren »… en god og interessant fortalt maritim bog, som man absolut ikke bør snyde sig for at læse, idet det er en bog, der virkelig lever op til sin titel. […] Bogen er rigt illustreret med farvefotos og gør den dermed særdeles læservenlig«. Kikkerten (Odense Moterbådsklubs blad) 

Hvor har du stillet mit legetøj?

af Henriette Søbjerg Knudsen

Er det godt nok, at legetøjsbilen er smidt hen i hjørnet? Og at bondegården står nøgen uden dyr? Nej, siger forfatteren til denne bog og viser, hvordan arrangering af legetøj har kvalitativ betydning for barnets leg og psykologiske udvikling. Der er blandt forskere og pædagoger både enighed om og fokus på, hvor vigtig børns leg er for deres udvikling. Dette tænker man ind i læreplaner og aktiviteter i daginstitutionerne, hvor der især tages udgangspunkt i særligt tilrettelagte aktiviteter, såsom sprogstimulering, spisesituationer og naturoplevelser. Men hvorfor ikke inddrage de oplagte muligheder legetøjet, der er til rådighed hele tiden, giver for at støtte op om både leg og udvikling også? Bogen viser, hvordan det omgivende rum, legetøjet og specielt arrangering af legetøj kan stimulere barnets leg og udvikling. Bogen går i dybden med arrangering af legetøj og betydningen heraf for såvel småbarnets psykologiske udvikling som legen. Her er også praktiske anvisninger til, hvordan man selv kan arrangere legetøjet. Bogens forfatter foreslår, at vi i Danmark skeler lidt mere til f.eks. USA, hvor daginstitutionerne har særligt fokus på at inddrage legetøj i den pædagogiske praksis og derved støtter – eller ligefrem skaber – barnets udvikling. Bogen henvender sig særligt til pædagoger og andet pædagogisk personale, der arbejder med 1-3-årige børn, samt forskere og andre fagpersoner inden for børns psykologiske udvikling. Men forældre kan også læse med. Henriette Søbjerg Knudsen er kandidat i pædagogisk psykologi fra RUC og DPU og arbejder i dag som leder af en integreret daginstitution.

Når mor eller far dør

af Peter Olesen

Hvilken betydning har det for et barn, når mor eller far dør? Peter Olesen har i bogen her samlet de mest rørende, barske og personlige historier fra sine tidligere sorg- og savn-udgivelser. 4000 børn mister hvert år en mor eller far, nogen endda dem begge. Bogen indeholder bidrag fra 25 kendte og ukendte danskere. En gruppe børn fortæller om at miste, om de følelser, der presser sig på, om berøringsangsten eller hjælpen fra venner, lærere og andre. Felix Peter Venndt, der mistede sin far som 16-årig, siger: »Det er så trist at tænke på, at jeg aldrig mere skal se ham. Alt det der kendetegnede ham, hans karakteristiske grin og hans lune humor«. Signe Rølmer, der var 12 år, da hendes mor døde, fortæller om at savne: »Jeg savner nogen, der siger, at jeg skal komme tidligt hjem, at jeg skal spise ordentligt og drikke min mælk, for det er jo bare et tegn på kærlighed«. Her er også historier fra voksne, der fortæller om at miste som barn. F.eks. fortæller sangerinden Alberte Winding om at føle skyld og skam over sin mors død. Og biskop Lise-Lotte Rebel fortæller om sin vrede mod Gud, da hendes far døde. Bogens redaktør, Peter Olesen, mistede selv sin far som 15-årig og bidrager også med sin egen historie.

Lynspeciale

af Mette Bjørn

En hjælp til dem, der frygter – eller allerede sidder i – specialesumpen. Forfatteren har samlet sine egne og andres erfaringer med hurtig specialeskrivning og tilbyder en lang række konkrete øvelser og anvisninger, der gør det nemt at lægge og holde en tidsplan for specialet! Det er stort. Det er uoverskueligt. Og det tager lang tid. Sådan er mange studerendes forventninger til specialet eller bacheloropgaven. Men sådan behøver det ikke være. Ikke hvis man spørger cand.mag. og coach Mette Bjørn, der anskuer specialet som en mental udholdenhedstest langt mere end en akademisk udfordring. Specialet skal klares på så kort tid som muligt! For når arbejdsgiveren næsten altid vægter den kandidat højest, der på et par måneder har skrevet et speciale til 7 eller 10 frem for den, der har brugt tre år på et speciale til 12, hvorfor så bruge længere tid? Mette Bjørn skrev sit eget speciale på blot fem uger og fik 10. Det kan altså sagtens lade sig gøre, og bogen giver nyttige tips til hvordan. Lynspeciale er skrevet til dem, der skal i gang med specialet, dem, der er gået i gang, og dem, der er gået i stå. For det er aldrig for sent at blive færdig. Mette Bjørn er cand.mag. fra Københavns Universitet og uddannet coach.

Kritiske perspektiver på national- og naturparker

af Keld Buciek

Danske og svenske forskere sætter i denne bog spørgsmålstegn ved natur- og nationalparkerne som sikring af naturen. Bogen præsenterer en række nye perspektiver på danske og internationale bestræbelser på etablering og forvaltning af særligt beskyttede natur- og kulturområder. I et forskningsprojekt kaster lektor på RUC, Keld Buciek, og hans kollegaer et kritisk blik på forestillingen om, at det altid er af hensyn til naturen, at der oprettes særlige zoner og områder. Ofte bliver nationalparkerne en sovepude i naturpolitikken, og internationale erfaringer viser, at det ikke altid er naturinteresserne, der er i fokus, når der oprettes natur- og nationalparker. Hensyn som nationalisme, lokalpatriotisme, jagtrettigheder, turisme m.v. spiller ofte en langt større rolle end hensynet til naturen. Men hvad er det vi ønsker med sådanne parker? Og hvad er motivationen for at oprette dem? Det er ifølge Keld Buciek vigtigt at få diskuteret til bunds. Bogen skal derfor også ses som et indspark i miljødebatten herhjemme.

Selvstændiges guide til flere penge

af Majbritt Lund

Er du selvstændig, og vil du gerne tjene mere? Med Selvstændiges guide til flere penge er du godt på vej. Majbritt Lund tager dig ved hånden og guider dig bl.a. gennem følgende emner: Hvordan tager du kontakt til kunderne? Hvordan fungerer psykologien i salget? Hvordan kan du overbevise potentielle kunder om, at du er din pris værd? Hvorfor gavner det forretningen at tage sig ordentligt betalt? Hvordan kan du gøre din vare mere værd for kunden? Hvordan afgør du, hvilke kunder du helst vil have, og hvad du helst vil lave for dem? Hvilke andre metoder end telefonsalg findes der? Bogen henvender sig både til dig, der lige er begyndt som selvstændig, og dig, der har været i gang i nogle år og gerne vil optimere dit salg. Majbritt Lund er uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole i 2003. Siden 2007 har hun haft egen kommunikationsvirksomhed, hvor hun især har hjulpet kunderne i pressen og skrevet hjemmesidetekster. Ud over at skrive holder Majbritt Lund også kurser og rådgiver kunderne, så de fremover kan løse deres opgaver bedst muligt selv. Hun er kendt for sine gratis PR-kurser, som hun holder landet over.

Barnets lærende hjerne

af Helle Kjærgaard, Bente Støvring & Aase Tromborg

Bogen bygger bro mellem moderne hjerneforskning, kognitions- og neuropsykologi og praktisk pædagogik. Fokus er på børns (0-18 år) kognitive funktioner både i det almindelige og det anderledes udviklingsforløb. Institutioner og skoler skal kunne rumme og undervise alle børn. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner får en opdateret viden om børnenes kognitive funktioner og en grundlæggende indsigt i, hvor forskellige forudsætningerne for læring er. Bogen henvender sig til psykologer, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og studerende på disse uddannelser, samt forældre med interesse for emnet. Helle Kjærgård, Bente Støvring og Aase Tromborg er alle børneneuropsykologer. De har gennem mange år arbejdet med børn og unge, hvis udvikling og læring har udfordret forældre og fagfolk. I denne bog har de beskrevet deres praktiske neuropsykologiske erfaringer og sat dem i en teoretisk sammenhæng.

1. Verdenskrig

af Birgitte Thomassen

Bogen analyserer forløbet op til, under og efter 1. Verdenskrig. Den beskriver grundigt de sociale og politiske baggrunde fra midten af 1800-tallet og frem til 1914 og slutter af med et kapitel om verdenskrigens gravpladser og erindringssteder. Forfatteren gennemgår krigens udvikling, de strategiske og politiske beslutninger samt de mange slag. Hun kommer også ind på livet i skyttegravene, de sociale forskelle og rangordenen blandt soldaterne, livet på hjemmefronten, koloni-soldaterne samt våbentyper, kemisk krigsførelse, livet for de hjemvendte soldater efter krigen og meget andet. Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet: stx, hf og hhx.  Hjemmesiden www.his2rie.dk supplerer bøgerne i serien. Hver bog har sin egen del af hjemmesiden, hvor der findes kildetekster, arbejdsspørgsmål, opgaver, links m.m. På www.his2rie.dk findes også sider om historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling, historie som fiktion og meget mere.  Birgitte Thomassen er cand.mag i psykologi, historie og idræt og underviser på Ishøj Gymnasium, CPH West.

Skolehaver

af Ulla Skovsbøl

Denne bog præsenterer skolehaven som et lystfyldt læringsrum, hvor alle sanser kommer i brug, og hvor børn kan få jord under neglene, viden i hovedet og sund og lækker mad til maven. En skolehave er en oplagt mulighed for at lære skoleelver, hvor vores madvarer egentlig stammer fra. Samtidig aktiveres alle klassens børn. Som en elev i 4. klasse siger: »... man lærer noget, uden at man mærker det«. Mange børn tror, at agurker vokser i par inde i Brugsen, at tomaterne kommer fra Spanien, og at resten af maden gror i køleskabet. Dette sat sammen med en ofte stillesiddende skoledag, mangel på frisk luft og ensformige madpakker kan det ikke undre, at mange er nervøse for vores børns helbred. Derfor er en skolehave en god løsning, når man skal lære børn om naturen. Selv den amerikanske præsidentfrue Michelle Obama har set mulighederne og får skoleklasser til at hjælpe med at dyrke grøntsager i Det Hvide Hus’ køkkenhave. Ethvert sted kan omdannes til en skolehave. Det er bare at grave nogle fliser eller noget asfalt op. Læseren bliver inviteret med på en rundtur til en række meget forskellige skolehaver i ind- og udland og møder lærere og elever, der fortæller om deres haveerfaringer. Bogen indeholder også forslag til læreplaner, så det bliver nemt og hurtigt at begynde på haveprojekter på den enkelte skole. Ulla Skovsbøl er journalist, cand.mag. i medievidenskab og MA i journalistik og globalisering. Hun arbejder for bl.a. Kristeligt Dagblad, Danmarks Radio og en række fagblade.

Vejen til jobbet

af Trine Just Jørgensen

Jobsøgning kan virke som en ørkenvandring, men nu får du reel hjælp til den gode jobansøgning i bogen her. En arbejdsgiver køber arbejdskraft, der skal skabe en bedre bundlinje for virksomheden. Derfor skal den ledige præsentere sin faglighed og sine kompetencer som en vare, der skaber merværdi for arbejdsgiveren. Lyder det simpelt? Måske, men det er ikke altid lige nemt at sælge sig selv som en uundværlig vare, når man sveder over jobansøgninger og cv.  Forfatteren er tidligere jobkonsulent og nu selvstændig erhvervsdrivende. Hun ved om nogen, hvad en arbejdsgiver kigger efter i en ansøgning og søger hos en medarbejder. Hun deler gavmildt ud af sin store viden og giver konkrete bud på, hvordan du laver en god ansøgning. I en tid, hvor krisen kradser og fyringer er hverdagskost, er arbejdet som jobsøgende også blevet psykisk hårdere og mere brutalt end tidligere. Derfor beskriver og anerkender bogen også, at det er en psykisk belastning at være arbejdsløs, og den tilbyder råd til, hvordan stress og modløshed kan overvindes. Bogen er med sit klare sprog en præcis og informativ hjælp til den effektive jobsøgning. Og en god guide til at få øget tiltroen til egne evner. At tro på det selv er nemlig også en vigtig del af at overbevise andre om sin værdi på en arbejdsplads. Trine Just Jørgensen er tidligere jobkonsulent og nu selvstændig erhvervsdrivende.

Undgå konflikter med borgerne

af Merete Hessel

Konflikter er et grundvilkår i arbejdet som offentligt ansat, men ifølge psykoterapeut og konfliktrådgiver Merete Hessel kan de undgås, hvis man har de rigtige værktøjer. Det tilbyder bogen og giver samtidig en god forståelse for konfliktstrategi. Konflikter opstår hele tiden, når myndighedspersonen følger de regler og love, som vi andre hele tiden ønsker at sætte spørgsmålstegn ved. Det har både store personlige omkostninger for den enkelte og store økonomiske omkostninger for samfundet, så at kunne undgå, afvæbne og håndtere konflikter som myndighedsperson, er en efterspurgt jobkompetence. Der er omkring 750.000 offentlige ansatte i Danmark. Og en stor del af dem har dagligt kontakt med borgerne, f.eks. politibetjente, lærere, socialrådgivere, læger, jobkonsulenter m.fl. Rigtig mange myndighedspersoner har svært ved at håndtere konflikter, og tager dem med sig hjem efter fyraften. Bogen er en værktøjskasse og et opslagsværk om konfliktløsning. Bogen har bl.a. kapitler om konflikter, afvigende adfærd og konfliktstrategi, og den giver en række værktøjer i arbejdet med at undgå konflikterne. Merete Hessel er psykoterapeut, og har tidligere arbejdet som både fængselsbetjent, hjemmehjælper, jobkonsulent, vejleder for kontanthjælpsmodtagere og rådgiver for selvmordstruede.

Grimt sprog?

af Heidi Honig Spring

Hvad er grimt sprog? Og kan man tale om, at børns sprog er krænkende? Denne bog går i dybden med skoleelevers sprogbrug og tilbyder alternativer til sanktioner og forbud mod bestemte ord. Med udgangspunkt i 'Sprogsneglen' som analyseredskab undersøger forfatteren såkaldt grimt sprog. Forfatteren viser både, hvordan lærere og pædagoger kan håndtere elever, der taler grimt, og hvordan eleverne kan fortolke hinandens intentioner med sproget. Bogen indeholder en række konkrete redskaber, som giver et alternativt bud på, hvordan man kan arbejde med sproget i skolens mellemtrin og udskoling. Med emner som sms-sprog og Facebook lægges der endvidere op til et samarbejde mellem elev, lærer og vejleder med et mål om øget trivsel og et inkluderende læringsmiljø. Bogen er et konkret redskab til pædagoger, folkeskolelærere og AKT-vejledere, der arbejder med elevernes sprogbrug i skolens mellemtrin og udskoling.   Heidi Honig Spring er lærer og uddannet i systemisk ledelse og konsultation. Hun arbejder som AKT-konsulent i Høje-Taastrup Kommune.

Inklusion

af Erik Pedersen

Inklusion er et samfundsanliggende! Det er budskabet i denne aktuelle debatbog. Bogen behandler inklusion i folkeskolen i et bredere, samfundsmæssigt perspektiv. Det handler om at inkludere alle mennesker i et god voksenliv, både samfundsøkonomisk og rent menneskeligt. Det starter med inklusion i folkeskolen, men denne inklusion er ligesom velfærdsstaten fuld af dilemmaer. Den danske folkeskoles arbejde mod den inkluderende skole overstiger på mange måder undervisningens hidtidige udfordringer, og det der derfor på høje tid at lægge ideologierne til side og tage fat i det væsentlige. Opgaven er simpelthen for vigtig til andet. Samfundet må i højere grad insistere på at bestemme, hvordan man på¨den enkelte skole får mulighed for at være en god, inkluderende skole. Erik Pedersen giver bl.a. disse fire konkrete råd til beslutningstagerne:   Afskaf det frie skolevalg mellem folkeskoler. Nedsæt tilskuddet til private skoler. Kræv inklusion med høj kvalitet af alle skoler og vær konsekvent over for skolernes ledelse. Nedlæg de skoler, der ikke kan fungere.   Bogen gennemgår de mest overordnede samfundsspørgsmål til folkeskolens konkrete virkelighed. Bogen henvender sig særligt til lærere, pædagoger, beslutningstagere og debattører. Erik Pedersen er centerchef for uddannelse og pædagogik i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Håndbog i konfliktløsning

af Jørn Boye Nielsen

Bogen introducerer til konfliktløsning mellem mennesker. Forfatterens fokus er vigtigheden af at håndtere konflikter med et sæt af holdninger, indsigter, værdier og principper. Konfliktløsning er en nød­vendig kompetence på det grænseløse arbejdsmarked, hvor mange af vores traditionelle autoriteter og hierarkiske måder at lede og sameksistere på – det være sig i virksomheder, institutioner og familier – er på retur. På godt og ondt er det blevet sværere at komme godt igennem konflikter. Det moderne arbejdslivs krav om ansvar for eget arbejde og egen læring øger risikoen. Og det er vel at mærke konflikter, der ikke længere løses ovenfra af f.eks. en chef, men som de enkelte parter selv skal håndtere. Konflikter og uenigheder hører således med til dagligdagen og til det at eksistere blandt andre. De færreste har dog gode minder om, hvordan en konflikt blev løst. Det kan denne bog ændre på. Jørn Boye Nielsen viser, at det er muligt at ændre den negative og traditionelle holdning til konflikter, og vende dem til frugtbar udvikling. Bogen er en god introduktion til konfliktløsning for alle, der møder konflikter i hverdagen. Og hvem gør ikke det? Bogen handler også om, hvordan man forbedrer sine relationer til andre mennesker, samt hvad man gør i samfundsmæssige konflikter, når konfliktløsningens metoder ikke længere rækker. Jørn Boye Nielsen er cand.scient.pol. og har i en årrække undervist ved Den Internationale Højskole i Helsingør i konfliktløsning, international politik, m.m. Han er medgrundlægger af RIKO (Rådet for international konfliktløsning) og sidder i RIKO's Råd.

En fortælling om skabelsen, historien og skæbnen

af Per Bregengaard

En personlig og politisk bredt anlagt natur- og verdenshistorisk fortælling fra Big Bang frem til det 21. århundrede – fortalt af socialist og tidligere borgmester Per Bregengaard. Bogen er et opgør med myten om, at de store historiske fortællinger døde med industrisamfundet, at der ikke længere er brug for dem, og at de ikke længere kan skrives. Der er ikke tale om en ny bibel i religionshistorisk forstand, men derimod om et alternativ. Med udgangspunkt i antagelsen om, at mennesket begriber verden med historie, og at vi kan overkomme eksistentiel meningsløshed. Gennem meningsfulde fortællinger om skabelsen, historien og skæbnen, søger bogen at integrere den verdenshistoriske fortælling i den naturhistoriske og inspirere os til at se tilværelsen fra nye forklaringsvinkler. Bogens tre grundlæggende spørgsmål er: * Skabelsen − hvorfor er jeg her? * Historien − hvem er jeg, og hvad kan jeg? * Skæbnen − hvad gør jeg? Det er forfatterens håb, at bogen vil bidrage til politisk dannelse og personlige livsanskuelser – ikke mindst for socialister i det 21. århundrede. Bogen kan med fordel også benyttes i samfunds- og naturvidenskabelige fag, særligt på de gymnasiale uddannelser. Per Bregengaard er cand.mag. i samfundsfag, historie og ulandspolitik. Han er gymnasielærer, bl.a. aktiv i Enhedslisten og har et langt forfatterskab bag sig. Han har desuden tidligere været medlem af Københavns Borgerrepræsentation og er forhenværende borgmester for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

Læring unplugged

af Ukendt

Bogen fortæller om arbejdet med kvalitet og dokumentation i Blå Kors Danmark. Den giver perspektiver og konkrete erfaringer videre, som kan inspirere andre organisationer, der møder samme krav om kvalitetssikring, udvikling m.v. Forfatterne debatterer og sætter spørgsmålstegn ved de forudsætninger, der skal være til stede, for at øget dokumentation også skaber værdi, og hvad der afgør, om sådanne krav bliver godt modtaget af medarbejderne. Ngo'er, der udfører socialt arbejde, mødes i stigende grad med krav om udvikling, kvalitetssikring og dokumentation af, at de rent faktisk gør en forskel. Blå Kors Danmark er en kirkelig, social organisation, der tilbyder støtte, rådgivning og behandling til alkoholafhængige og deres familier. Med udgangspunkt i erfaringerne fra organisationens forskningsafdeling for dokumentation, forskning og innovation, diskuteres og evalueres effekten af organisationens målrettede udviklingsfokus. Med andre ord: Virker det, vi laver, efter hensigten? Hvilke redskaber måler bedst værdien af arbejdet? Og hvordan påvirker dette fokus organisationens selvforståelse? Læring handler om udvikling på baggrund af viden og indsigter – og det er denne bog et glimrende eksempel på og inspiration til.

Hvorfor det?

af Mogens Eilertsen & Mette Eilertsen

En letlæst og underholdende gennemgang af alt det, vi ofte tager for givet – men som er sjove at dvæle ved og undre sig over. Hverdagen er fyldt med udtryk, begivenheder samt ting og sager, som vi plejer at gøre, afholde og sige. Men af og til glemmer vi at reflektere over, hvor det stammer fra. Hvorfor det? fortæller om oprindelsen af en lang række af vores faste udtryk, traditioner, talemåder, overtro og symboler. Hvorfor holder vi f.eks. fri St. Bededag? Hvorfor siger vi pis og papir? Hvad mener vi, når vi beder andre om at gå ad hekkenfeldt til? Hvad vil det sige, at noget er pæredansk? Og hvornår var egentlig de gode gamle dage? Bogen er en appetitvækker til vores kulturhistoriske skat, opbygget alfabetisk, så den er nem at slå op i, og fyldt med farverige illustrationer.  Mogens Eilertsen er pensioneret lærer og skoleinspektør. Mette Eilertsen er lærer og Mogens' datter.

Kong Hans

af Henning Dehn-Nielsen

En biografi om den farverige kong Hans, der regerede 1481-1513.  Bogen tager sin læser med på en rejse tilbage til middelalderens Danmark, hvor den dameglade konge både udfordrede kirkens magt og gik adelen imod. Det er en underholdende fortælling om et kongeliv i middelalderens sidste årtier, om hustruen Christine og elskerinden Edele, statens velfærd, krige og fredsforhandlinger – mod især ærkefjenden Sverige – og om Danmark i 1400-tallet. Kong Hans er bl.a. kendt for at grundlægge den danske orlogsflåde, og at udnævne – til adlens bitre fortrydelse – borgerlige som lensmænd. Han fik da også den katolske kirkes stærke vilje at mærke, da han bekendtgjorde, at man nu ustraffet kunne arrestere biskopper. Privat fandt man ham oftest i armene på elskerinden Edele eller i festligt lag i byen, hvor han med sin forkærlighed for sang, musik og bramfri replikker fordrev tiden med kort- og terningespil. Hans var en regulær spillefugl, og det forlyder endda, at han – når heldet ikke stod ham bi – måtte låne penge af en eller flere af de øvrige deltagere eller sende bud til datidens finansminister, så han kunne få afviklet sin spillegæld. Der findes utallige bøger om de danske konger, men ufattelig få om kong Hans og hans samtid. Det retter denne biografi op på!   Henning Dehn-Nielsen er cand.phil. og har som historiker et langt forfatterskab bag sig.

Børn og natur

af Ophelia Achton

Hvordan bruger man naturen som et rum for det pædagogiske arbejde? Bogen er skrevet til valgfaget 'børn og natur' på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Bogens fokuserer på, hvordan den pædagogiske assistent kan planlægge aktiviteterne, så de skærper børnenes nysgerrighed og bidrager til deres læring og forståelse af verden. Den er opdelt i to. Første del giver det teoretiske grundlag for assistentens arbejde i naturen, og anden del giver inspiration til, hvordan man kan anvende teorien i praksis.  Børn og natur inspirerer til pædagogisk arbejde inden for motorik, æstetik, kreativitet, fantasi, sprog, sociale og personlige kompetencer m.m. Og her er helt konkrete ideer til at bruge kompas, forhindringsbaner, fortælling, indsamling af mad i naturen, fælles buskørsel, indretning af lejrplads, snittearbejde, optænding af bål, insektsafari og meget mere.Med udgangspunkt i bogens mange aktivitetsforslag kan den pædagogiske assistent give børnene en række gode og lærerige naturoplevelser. Overskrifterne er bl.a. friluftsaktiviteter, naturen fuld af dejlig mad, socialt samvær, lejren som pædagogisk værksted og bålet som pædagogisk aktivitet. Bogens aktiviteter kan desuden bruges ved pædagogisk arbejde med andre målgrupper end børn, f.eks. unge eller voksne med funktions­nedsættelser. Ophelia Achton er biolog og har en master i naturfagsdidaktik. Hun er lektor i naturfag og har mange års erfaring med børns naturoplevelser – både som leder af en naturskole og som naturlegepladsdesigner.

En overlevelsesguide for børn med indlæringsvanskeligheder

af Gary Fisher & Rhoda Cummings

En letlæst og håndterbar hjælp til børn med indlæringsvanskeligheder. Bogen er skrevet til børnene selv. Forfatternes pointe er, at man ikke er dum, bare fordi man har indlæringsvanskeligheder. Man lærer blot på en anden måde. I bogen fortæller en række børn om deres indlæringsvanskeligheder. Det er en diagnose mange børn lider af, og som gør det svært at følge med i skolen, få venner og i det hele taget få en hverdag til at fungere. Det en letlæst guide til dem, der gerne vil forstå karakteren af deres vanskeligheder og have råd og svar på de mange spørgsmål, de tumler med.Via andres erfaringer sættes der således ord på følelser og erfaringer, som kan være svære at tackle. Bogen kan også med fordel læses af deres forældre, lærere eller af andre voksne i barnets nærhed, som ønsker at forstå barnet med indlæringsvanskeligheder bedre.

Kærestebreve

af Karen Vistesen

Lær at formulere dig romantisk på skrift – og at turde stå ved din kærlighedserklæring. Bogen opfordrer til, at vi tør stå ved vores følelser, og giver gode råd til, hvordan læseren får udtrykt sig i et kærestebrev – hvad enten det er på mail, sms, Facebook, Twitter eller pr. post. Det er meget godt med dating på internettet, men nu vil danskerne have romantikken tilbage i deres liv, mener bogens forfatter, der holder kurser og konsultationer for mennesker, der har ondt i hjertet, gerne vil dele livet med en ny partner eller holde på ham eller hende, de har. Hun stiller skarpt på sprog, stil og personligt udtryk, og bogen er fuld af eksempler og små cases. En del af researchen til bogen har bestået i at holde kurser i at skrive med hjertet, ligesom Karen Vistesen også har hjulpet folk med at formulere deres ønsker og behov – og til i nogle tilfælde at finde mod til at gå efter deres udkårne. Det er Karen Vistesens erfaring, at det betyder meget for kærligheden, at man i hverdagen er tætte og kan sætte ord på sine følelser. Det handler om den lille daglige opmærksomhed. Bogen er en letlæst og inspirerende guide til den, som vil vinde sin udkårnes hjerte og den, som gerne vil glæde sin partner med kærlige, romantiske hilsner.  Karen Vistesen er journalist med eget kommunikationsbureau. Hun er erfaren foredragsholder og kærestebrevskribent. 

Stat, nation, klasse – bind II

af Curt Sørensen

Andet bind i Curt Sørensens trebindsværk fortæller om den samfundsmæssige og politiske demokratiudvikling i Central- og Østeuropa. Værket placerer sig i feltet mellem politologi, sociologi og historie – også kaldet historisk sociologi. Værket bygger på den tese, at det moderne parlamentariske demokrati ikke er et uundgåeligt produkt af én fælles udviklingsvej i historien. Demokratiet har været omstridt, og modstanden mod det betydelig. Begrebet er blevet omdefineret flere gange undervejs, og dets forankring i europæisk historie er i det hele taget langt svagere end ofte antaget. Der har været flere forskellige udviklingsveje og flere forskellige typer af regimeformer. Der findes ikke én naturlig udviklingsvej, og historien er ikke slut. Bind II har fokus på demokratiudviklingen i mellemkrigstiden og under 2. Verdenskrig. Det behandler således omvæltningen af den sociale og politiske orden efter 1. Verdenskrig, mellemkrigsårenes kampe mellem modstående modeller for samfundsmæssig rekonstruktion og udvikling samt periodens storpolitik. Disse kampe, hvis udfald ingenlunde var givet, kulminerede i 2. Verdenskrig, der heller ikke havde noget på forhånd fastlagt resultat. Den samlede proces af modsætninger, konflikter og krig har skabt den moderne verden, som vi kender den. Første bind behandler tiden frem mod og under 1. Verdenskrig, hvor den moderne massepolitik fødes og udvikles. Tredje bind udkommer i 2014 og har fokus på demokratiet efter 1945. Curt Sørensen indplacerer sig i den historisk-sociologiske tradition fra den politiske sociologis klassikere, Karl Marx, Max Weber og Émile Durkheim, frem til forskere som Barrington Moore, Charles Tilly, Theda Skocpol, Perry Anderson, Stein Rokkan, Michael Mann, Ivan Berend og Andrew Janos.Værket fremstår som det mest grundige politologiske og historisk-sociologiske værk i Skandinavien om udviklingen og den moderne massepolitiks udfoldelse i Central- og Østeuropa. Det forholder sig løbende til såvel den historisk-sociologiske og politologiske forskning som til diskussionerne blandt fremtrædende historikere på feltet. Curt Sørensen er dr.scient.pol. og professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han har en lang række publikationer bag sig og har undervist på universiteter rundt om i Europa såvel som i USA. 

Manual til et bedre arbejdsliv

af Marianne Boje Andersen

Du behøver ikke at have det skidt for at få det bedre! Det er hovedbudskabet i bogen her. Den hjælper dig til at give dit arbejdsliv et kilometertjek og få styr på, hvad der betyder noget for dig. Vi har alle brug for at se vores arbejdsliv efter i sømmene fra tid til anden: Hvad gør mig glad? Har jeg de opgaver og det ansvar, jeg ønsker? Og hvordan kommer jeg igennem de lidt kedelige opgaver? Med udgangspunkt i positiv psykologi fortæller Marianne Boje Andersen, hvordan vi kan skabe større arbejdsglæde. Hun kobler de nyeste teorier om arbejdsmiljø og positiv psykologi med det moderne arbejdsliv og belyser grundigt arbejdsmarkedets mange krav om effektivitet, mental balance, personvurdering og individuel kompetenceudvikling. Manual til et bedre arbejdsliv giver et solidt fundament for selvrefleksion, personlig udvikling og kritisk stillingtagen til arbejdslivets mange muligheder og udfordringer. Det handler om at fokusere på det, vi selv har indflydelse på og kan ændre – samt ikke mindst at være bevidst om sine valg i arbejdslivet og valg af karriere. Bogen er fyldt med konkrete eksempler samt mulighed for at tage noter og udfylde skemaer undervejs, så man kan holde sig sit eget arbejdsliv i mente, mens man læser. Bogen henvender sig til alle, der ønsker bedre arbejds- og livskvalitet – og den kan danne grundlag for MUS-samtaler hos både medarbejdere og ledere. Marianne Boje Andersen er cand.psych., tidligere arbejdsmiljøkonsulent i IDA og har i dag egen proceskonsulentvirksomhed.

Magt og modstand

af Peter Nielsen, Pil Christensen & Lars Poulsen

Denne bog er en kompakt indføring til Michael Hardt, Antonio Negri og deres tænkning. Bogen åbner dermed op for begreberne og teorierne bag visionerne. Hardt og Negri skriver nytænkende om et globalt samfund præget af krise og forandring. Forfatterne til denne bog zoomer ind på Hardt og Negri efter brugbare tilgange til svære udfordringer. De to tænkeres værker har været debatteret – især på venstrefløjen – siden udgivelsen af bestselleren Empire i 2000. Mange venstreorienterede længes efter de gamle tider, hvor arbejderbevægelsen og den organiserede venstrefløj indtog en mere fremtrædende position i samfundsudviklingen, men Hardt og Negri afviser denne nostalgi og tilbageskuen. De indentificerer derimod en række postive udviklingspotentialer i nutiden. Det er bl.a. derfor, de to forfattere er så omdiskuterede – og også derfor, at deres teorier kan bruges fremadrettet til en vej ud af krisen.  Peter Nielsen er lektor på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Pil Christensen er bachelor fra RUC i Socialvidenskab og Arbejdsslivsstudier. Hun er nu specialestuderende på Sociologi, Københavns Universitet og blogger på internetportalen Modkraft.dk. Lars Poulsen er cand.mag. i filosofi. Han er undervisningsassistent i videnskabsteori og etik på Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Fra uddannelsessystemets udkant

af Laust Torp Jensen

'De åndssvages' historie og deres uddannelsesinstitutioner i Danmark sættes under lup i denne bog. Og det er ikke småting, der kommer for dagens lys. Bogen trækker tråde tilbage til 1800-tallets første forsøg på undervisning af ‘de åndssvage’, Statens Åndssvageforsorg og den langsomme mentalitetsændring, der i 1980 endelig resulterede i, at multihandicappede børn nu også blev omfattet af børns grundlovssikrede ret til undervisning. Med udgangspunkt i Vestermarksskolen i Aars fortæller bogen, hvordan vi har behandlet udviklingshæmmede og multihandicappede på kommunalt, regionalt og landsplan, ligesom udviklingen i uddannelsespolitikken og ikke mindst samfundets og den enkeltes syn på ‘de åndssvage’ beskrives. Karakteristisk for udviklingen er, at området fra begyndelsen har befundet sig i spændingsfeltet mellem et humanistisk menneskesyn – baseret på mangfoldighed og fællesskab – og et teknisk-videnskabelige menneskesyn – baseret på adskillelse og rationalitet. ‘Åndssvage‘ har skræmmende langt op i vores moderne tid været nogle, man gemte væk, og selv i dag –  på trods af de mange tanker om inklusion – sættes der ofte vandtætte skotter op mellem ‘normale børns‘ skolegang og ‘de andres’. Laust Torp Jensen er lærer ved Vestermarksskolen i Aars. Han sidder i det faglige netværk i ViHS (Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri).

Det gode livs psykologi

af Peter Clausen

Det gode liv er tilgængeligt for alle, der er villige til at åbne op for det. Bogen giver dermed indblik i en ny forståelse af livskvalitet. Forfatteren udforsker og beskriver mulighederne for det gode liv, og han ser nærmere på, hvordan vi gennem vores handlinger, valg og tanker selv er herre over vores livsopfattelse. Bogen inspirerer læseren til at udforske sine følelsesmæssige tilstande og sin oplevelse af meningen med livet.  Tilgangen det gode livs psykologi er baseret på en dynamisk forståelse af forholdet mellem indre og ydre livsvilkår. Den inddrager både filosofisk, sociologisk og pædagogisk viden for at nuancere billedet af, hvad livskvalitet egentlig er – og hvordan den opnås. Det gode livs psykologi henvender sig til alle, der ønsker en bedre forståelse af, hvordan man fremmer sine muligheder for at leve et godt liv. Peter Clausen er cand.psych. og tidligere lektor i pædagogik og psykologi ved VIA University College – Pædagoguddannelsen Jydsk.

Piratfisk og palmesus

af Annie Larsen

Annie og Steen Larsen elsker at sejle. Og siden deres pension i 2001 har de sejlet jorden rundt på sejlbåden Larsine – det fortæller de om i Piratfisk og palmesus. Kom med om bord på dette inspirerende og smukt illustrerede eventyr. Ægteparret stævnede ud fra den lille tyrkiske havneby Finike en forårsdag i 2001 og først 10 år senere – i 2011 – afsluttede de sejladsen. I bogen fortæller de om bådbyggeriet af Larsine, de korte øvesejladser i Europa og verdensturens første tre år, der gik fra Tyrkiet over Trinidad til Tahiti. En tur der vel at mærke præsenterer sig som et tykt og fristende rejsekatalog, som sætter hverdagen herhjemme i relief. Drømme kan blive til virkelighed, og det er aldrig for sent, er mottoet. Når man er væk så længe, er der selvfølgelig også afsavn – efter venner, børn og børnebørn – men for Annie og Steen opvejer glæderne ved sejlerlivet i høj grad manglerne. Det forunderlige ved at være arbejdsfri, at møde hele verden, at opleve de fremmede kulturer og at blive modtaget af så mange nye, kærlige og hjælpsomme mennesker, der lever under helt andre livsvilkår. Bogen er et eventyr, der vækker inspiration til alle om, hvordan vi ønsker at leve vores liv.

Kontanthjælpshåndbogen 2013

af Erik Jappe

En ny og opdateret udgave af opslagsværket, der på overskuelig og lettilgængelig vis beskriver den enkelte klients sociale rettigheder og pligter inden for kontanthjælpsområdet. Redaktionen blev først afsluttet efter Folketingssamlingen i juni 2012, så alle ændringer, der er sket i folketingsåret 2011-2012, er indarbejdet i denne udgave. Hertil kommer, at bogen er opdateret med alle relevante SM-afgørelser og takster siden sidste udgave. Reglerne om kontanthjælp findes i aktivloven, som denne bog primært handler om. I serviceloven findes reglerne om hjælp til handicappede og børn m.fl. Reglerne herom er også omtalt i bogen, ligesom centrale områder vedrørende retssikkerhedsloven er omtalt. Reglerne om aktivering m.v. findes i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som får en kort omtale. Bogen indeholder desuden bl.a. optryk af aktivloven og retssikkerhedsloven, uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og af serviceloven, et kronologisk register over afgørelser fra Ankestyrelsen (principafgørelser) og en takstoversigt. Opslagsværket er et uundværligt redskab for såvel folk på kontanthjælp som sagsbehandlere i kommuner, fagforeninger og sociale organisationer. Erik Jappe er socialrådgiver, forfatter og tidligere underviser. Han har i en årrække stået bag en lang række socialfaglige bøger på Bogforlaget Frydenlund, herunder en del årbøger om lovstof.

Børn- og ungehåndbogen 2013

af Erik Jappe

Den nye og opdaterede udgave af det populære opslagsværk for sagsbehandlere, pædagogisk personale og andre, der professionelt beskæftiger sig med børn og unge. Bogen medvirker til at skaffe læseren overblik over dette vigtige og temmelig komplicerede regelsæt. Denne 15. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante lovændringer, nye vejledninger, principafgørelser og takster. Bogen giver således et grundigt overblik over reglerne inden for området, som de ser ud efter afslutningen af Folketingssamlingen i juni 2012. Håndbogen gennemgår kapitel for kapitel: forvaltningen og borgeren underretningspligt, oplysningspligt og straffebestemmelser rådgivning og konsulentbistand undersøgelser af barnets forhold  hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg tvangsanbringelse foreløbige afgørelser handleplaner og valg af opholdssted formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder døgninstitutioner for børn og unge tilsyn og opfølgning samvær og kontakt magtanvendelse og brevkontrol ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser foranstaltninger for unge over 18 år privat familiepleje og døgnplejehjem adoption uden samtykke forsøgsordninger finansieringer og refusion. Bogen indeholder desuden: optryk af serviceloven og retssikkerhedsloven diverse relevante bekendtgørelser taksttabel for 2012 børn og unge-statistik oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke principafgørelser. Erik Jappe er socialrådgiver, forfatter og tidligere underviser. Han har i en årrække stået bag en lang række socialfaglige bøger på Bogforlaget Frydenlund, herunder en del årbøger om lovstof.

Pædagogisk lovsamling 2013

af Erik Jappe

Bogen er et overskueligt og let tilgængeligt opslagsværk i en travl hverdag. Den omfatter med sine 640 sider alt det, som enhver pædagog, lærer og studerende inden for to områder bør vide om dansk lovgivning, og bogen er et uundværligt redskab på bl.a. pædagogiske arbejdspladser og institutioner. Den populære lovsamling er nu på gaden i 2013-udgaven. Denne nye opdaterede udgave har bl.a. medtaget følgende ændringer, nye love og bekendtgørelser: * Forhøjelse af den kriminelle lavalder. * Afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge. * Skærpelse af kriteriet for anbringelse af børn og unge på sikrede afdelinger. * Inklusion af børn med særlige behov i den almindelige lovgivning. * Justering af frit skolevalg over kommunegrænser. * Ansvaret for plejefamiliers efteruddannelse og supervision. * Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven. Bogen har udover en overskuelig indholdsfortegnelse og et fyldigt stikordsregister også en vejviser, som er et godt redskab til at finde sammenhæng i de mange konventioner, love og regler, der er inden for det sociale, sundhedsmæssige og skolemæssige område. Erik Jappe er socialrådgiver, forfatter og tidligere underviser. Han har i en årrække stået bag en lang række socialfaglige bøger på Bogforlaget Frydenlund, herunder en del årbøger om lovstof.

Et nyt gymnasium

af Per Helmer Hansen

Staten spilder penge på de danske gymnasier – eleverne lærer og arbejder nemlig alt, alt for lidt. Det er det kontante budskab i denne debatbog om det danske gymnasium. Gymnasiet er blevet et værested fremfor et lærested, og det skal bringes på omgangshøjde med det samfund, eleverne skal ud i. Det mener gymnasielærer Per Helmer Hansen, der med mere end 35 års erfaring ved, hvad han taler om. Bogen er både et debatoplæg og et tankeeksperiment om et gymnasium, der på alle måder adskiller sig fra det nuværende. Et gymnasium som i langt højere grad stemmer overens med det omgivende samfunds betingelser og mål. Per Helmer Hansen understreger, at der er rigtig mange gode ting i det moderne gymnasium, f.eks. gruppe- og projektarbejde og ikke mindst AT, men på trods af investeringer i moderne teknologi, dygtige lærere, få elever i hver klasse og de mange millioner, staten investerer i gymnasiet, mener han dog, at der er alt for meget, der halter. Flere regeringer har ønsket, at 90 % af en årgang får en ungdomsuddannelse. Men når uddannelsen ender med 90 % opbevaring og 10 % læring, er der noget galt. Bogen er et godt indspark i gymnasiedebatten og kommer med konkrete bud på, hvordan tingene med fordel kan gøres anderledes. Per Helmer Hansen er lektor i mediefag ved Ørestad Gymnasium. Han er forfatter til en lang række populære undervisningsbøger og videoproducer på en række undervisnings- og dokumentarprogrammer.

Meditation og hjernen

af Heinz Hilbrecht

Meditation foregår i hjernen. Derfor må den mediterende lære hjernen bedre at kende. Sådan lyder budskabet i denne bog, der gennemgår, hvordan de næsten oversanselige processer, man oplever i meditation, kan forklares videnskabeligt. Meditation er vejen til en bevidst omorganisering af hjernen – for mennesket er fuldstændig frit i forhold til at udvikle bevidstheden og træne tankebaner og nervetråde. Det er for eksempel påvist, at meditation har en afstressende effekt, kan virke angstdæmpende og hjælpe den personlige udvikling på vej. Mange af disse fænomener kan påvises af moderne neurovidenskabelige metoder, hvilket kan give os bedre forståelse af, hvad der er på spil. Alligevel forbinder mange meditation med noget spirituelt og religiøst, der er uforeneligt med moderne videnskab. Men det er helt forkert. Meditationens spirituelle verden bliver ikke mindre af den moderne hjerneforskning eller mere ’materialistisk’. Tværtimod, bliver den større! Bogen bygger bro fra de gamle meditationstraditioner til den moderne hjerneforskning og giver bl.a. svar på følgende spørgsmål: * Hvordan kan meditation bevidstgøre ubevidste hjernefunktioner? * Hvad foregår der i vores hjerne, når qi og kundalini gennemstrømmer os? * Hvorfor får opmærksomhedsmeditation os til at blive empatiske mennesker? * Hvad er baggrunden for tankelæsning, sjælevandring og nærdødsoplevelser hos mediterende?  Heinz Hilbrecht er ph.d. i geologi og palæontologi fra Freie Universität i Berlin, har tidligere arbejdet som forsker og er i dag freelance journalist. Han har mediteret i mere end 35 år.

Er der spor?

af Forskningsgruppen Køn, krop og hverdagsliv

Hvad er der tilbage af 1970'ernes kønsforståelse? Denne bog analyserer kvindebevægelsens betydning i Danmark og i udlandet – sat ind i en moderne kontekst. Blandt nutidens børn er der ikke langt mellem små lyserøde prinsesser på pigernes side og superhelte og soldater på drengenes. Væk er 1970’ernes praktiske overalls og kønsneutrale fokus. I bogen søges der efter aktuelle spor af kvindebevægelsens indflydelse på uddannelsessteder og arbejdspladser. Og forfatterne kigger deres i klædeskabe, bøger, teorier, betænkninger, idealer og skræmmebilleder. Bogen fokuserer på, hvordan kvindebevægelsens forskellige temaer fremstår og udforskes i dag, og den bidrager til en bedre forståelse af nutiden i lyset af den nærmeste fortid. Er der spor? henvender sig til alle, der arbejder med kønsspørgsmål eller interesserer sig for emnet. Forfatterne er alle del af forskningsgruppen Køn, krop og hverdagsliv, og de beskæftiger sig alle med kønsforskning til daglig.

Brugbar brugerinddragelse

af Mette Reinhardt Jakobsen

Alle vil gerne lytte til brugere og forbrugere for at forstå, hvad de mener, tænker og synes. Brugerinddragelse er det nye sort. Men hvordan gør man, hvis man vil gøre det ordentligt? Bogen her giver dig en hjælpende hånd. Trods gode intentioner om brugerinddragelse kan man nemt komme til at springe nogle ganske grundlæggende principper over. Skal resultaterne have nogen form for validitet, er der en række videnskabelige principper og etiske overvejelser, man skal være opmærksom på. Bogen gennemgår de fire væsentligste retninger inden for det kvalitative metodeapparat og de styrker og svagheder, hver enkelt af dem repræsenterer: * desk research * dybdeinterviewet * deltagerobservation * gruppediskussioner. Bogen gennemgår desuden de krav, man som virksomhed bør leve op til, hvis man vil bruge de kvalitative metoder ordentligt. Endelig giver nogle af landets førende, kvalitative analysefolk deres bud på, hvordan man bedst udnytter og implementerer de kvalitative resultater fra brugerundersøgelser i forskellige typer af organisationer.   Mette Reinhardt Jacobsen er cand.mag. i fransk og medievidenskab fra Aarhus Universitet og journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Hun har siden 1999 arbejdet med fokusgrupper, bl.a. syv år i Frankrig. I dag arbejder hun som specialist i kvalitative analysemetoder, målgruppetænkning og brugerinddragelse. Herudover skriver hun artikler på freelancebasis.

Daginstitutionen til hverdag

af Annegrethe Ahrenkiel, Birger Steen Nielsen, Camill

Pædagogisk arbejde består også af de 'små' ting som bleskift, oprydning og trøst – derfor skal dette også tænkes ind i den pædagogiske faglighed. Bogen her foreslår en ny forståelse af det pædagogiske institutionsarbejde som et samlet hele. Forfatterne undersøger bestræbelser på at skabe en helhedspædagogik i daginstitutionerne og derigennem tilføre børnelivet fundamentale sociale kvaliteter. De har fulgt hverdagen i to børneinstitutioner fra tidlig morgen til sen aften. Det handler om modtagelse af børnene, fælles aktiviteter, frokost, fri leg og også personalemøder. Bogens pointe er, at man ikke kan adskille de pædagogisk-faglige opgaver (som målrettede, planlagte aktiviteter med børnene) fra de måske mere banale og rutineprægede omsorgsopgaver. Det, man kan kalde den upåagtede faglighed. Dermed flyttes fokus over på det, som pædagogerne faktisk opnår sammen med børnene frem for det, de ikke har tid til eller formår at gøre.Forhåbentligt kan det være grobund for nye diskussioner om kvaliteterne i det pædagogiske arbejde, som indbefatter hele institutionens hverdag. Samt ikke mindst hvilken type daginstitutioner – og hvilken form for professionalisering – man ønsker.

Matema10k. Matema10k for hf C-niveau

af Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen

Gennemrevideret udgave af første bind i serien Matema10k til brug på hf og VUC. Bogen er skrevet til C-niveau samt første del af B-niveau. Bogen lægger vægt på at perspektivere stoffet og at give valgmuligheder i arbejdet med matematik – og dermed mulighed for differentieret undervisning. Systemets bøger findes til matematikundervisningens forskellige niveauer, og de indeholder alle: kernestoffet i matematik (med udgangspunkt i konkrete eksempler), artikler der perspektiverer stoffet, opsamlinger til hvert emne (hvad skal jeg kunne?), opgaver i to niveauer med facitliste. Systemet består både af bøgerne og hjemmesiden www.matema10k.dk, hvor der er lærervejledninger, ideer til projektarbejder, opgaver m.m. Thomas Jensen er adjunkt i matematik og filosofi på Københavns VUC. Morten Overgård Nielsen er lektor i matematik og dansk ved Københavns VUC, tidligere medlem af opgavekommissionen for hf og medlem af læreplansgruppen for hf ved hf-reformen.

Matema10k. Matematik for stx, C-niveau

af Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen

Gennemrevideret udgave af første bind i serien Matema10k til brug på stx/gymnasiet. Bogen er skrevet til C-niveau samt første del af B-niveau. Bogen lægger vægt på at perspektivere stoffet og at give valgmuligheder i arbejdet med matematik – og dermed mulighed for differentieret undervisning. Systemets bøger findes til matematikundervisningens forskellige niveauer, og de indeholder alle: kernestoffet i matematik (med udgangspunkt i konkrete eksempler), artikler der perspektiverer stoffet, opsamlinger til hvert emne (hvad skal jeg kunne?), opgaver i to niveauer med facitliste. Systemet består både af bøgerne og hjemmesiden www.matema10k.dk, hvor der er lærervejledninger, ideer til projektarbejder, opgaver m.m. Thomas Jensen er adjunkt i matematik og filosofi på Københavns VUC. Morten Overgård Nielsen er lektor i matematik og dansk ved Københavns VUC, tidligere medlem af opgavekommissionen for hf og medlem af læreplansgruppen for hf ved hf-reformen.

Marxismen efter Marx

af Nicklas Weis Damkjær, Mathias Hein Jessen, Thomas

Karl Marx har fået momentum oven på finanskrisen som kritiker af kapitalismen. Men i Marx og i den marxistiske tradition findes en en teoretisk dybde og analysekraft, der rækker langt ud over den nuværende krise. Karl Marx har både som medspiller og modspiller været inspirationskilde for en lang række tænkere og politiske bevægelser. Fælles for disse strømninger er dog, at Marx og hans tanker konstant er blevet brugt i en stillingtagen, tilpasning og kritik af samtiden. Trods dette er Marx forsvundet ud af mange uddannelsers pensum – og dermed ud af mange unges bevidsthed. Bogen gennemgår marxismens udvikling fra Marx’ død i 1883 og op gennem det 20. århundredes politiske, økonomiske og sociale historie. Bidragyderne viser de mange forskellige tolkninger og retninger i den senere udvikling af marxismen og introducerer til nogle af de mest indflydelsesrige og toneangivende marxistiske tænkere. Bogens bidragydere er: Andreas Beck Holm, Curt Sørensen, Peer Møller Christensen, Gert Sørensen, Jørn Erslev Andersen, Mathias Hein Jessen, Steen Nepper Larsen, Morten Haugaard Jeppesen, Mihail Larsen, Hans-Jørgen Schanz og Lars-Henrik Schmidt.

Statistik

af Michael Agermose Jensen & Uwe Timm

En grundbog til statistikundervisningen i matematik til B- og A-niveau. Den indgår i lærebogssystemet matema10k og kan også anvendes til tværfaglige forløb på C-niveau. Bogen gennemgår kernestoffet, bl.a. statistiske modeller, hypotesetest, goodness of fit-test og uafhængigheds­test. Forfatterne bygger videre på den deskriptive statistik, bl.a. med afsnit om normalfordelingen, random walk, binomialfordeling samt korrelation og regression. Bogens kapitler er: Historisk introduktion Statistiske undersøgelser Snyd med statistik Generelt om fordelinger Binomialfordelingen Random walk i 1 og 2 dimensioner Normalfordelingen Hypotesetest x2-fordeling og -test Korrelation og regression Betinget sandsynlighed Ulighed og Gini-koefficient * Statistik i retssager Bogen er fyldt med spørgsmål, opgaver og eksperimenter, som eleven selv eller i grupper kan gå til. Der er lagt særligt fokus på konkrete eksperimenter og eksempler fra den virkelige verden. Denne bog kan anvendes både i den daglige undervisning, til AT og større skriftlige opgaver. Samtlige bøger i Matema10k-serien lægger vægt på at perspektivere matematikken og give valgmuligheder i arbejdet med faget – og dermed differentieret undervisning.Systemet består både af bøgerne og hjemmesiden www.matema10k.dk, hvor der er lærervejledninger, ideer til projektarbejder, opgaver m.m. Forfatterne underviser i matematik og fysik ved Christianshavns Gymnasium.

Hvorfor lige mig?

af Bettina Thoby

Peter på 16 år lever med sin mor, som har Huntingtons Sygdom, og der er 50 % risiko for, at han også er bærer af sygdommen. Vi følger Peter og hans familie gennem to år. Morens sygdom er brudt ud, og det påvirker hele familien hver eneste dag. Peter fortæller, hvordan det er at leve med en mor, der er så syg. Det er bl.a. svært at have et ’almindeligt teenageliv’, når en så alvorlig sygdom er en del af livsbetingelserne for familien. De mange spørgsmål fylder i hverdagen: Bliver det værre endnu? Har jeg selv sygdommen? Hvornår dør min mor? Først når Peter bliver 18 år, kan han selv blive testet for, om han har arvet sygdommen. Men vil han det? Bogen udfordrer læseren til selv at tage stilling til en række alvorlige spørgsmål. Bogen er dermed et oplagt udgangspunkt for de svære samtaler, som denne og andre alvorlige sygdomme nødvendiggør. Bettina Thoby er formand for Landsforeningen Huntingtons Sygdom.

Tilværelsespsykologi

af Preben Bertelsen

Hvad vil du med din tilværelse? Og hvornår er den god nok? Disse spørgsmål besvarer Preben Bertelsen i denne bog.  Tilværelsespsykologi bidrager med en overordnet rammeforståelse, der kan binde alle specialindsigterne inden for psykologi sammen. Det er en psykologi, der er indrettet til netop at have blik for, hvad det vil sige at få en god tilværelse, for sig selv og sammen med andre – eller i det mindste en tilværelse, som er tålelig, og som rummer veje og udveje for fortsat udvikling.  Gennem de senere år har der generelt været stor interesse for netop at forstå sit eget liv, tilværelsen og sin rolle heri. Preben Bertelsen giver i Tilværelsespsykologi en videnskabelig basis for denne søgen – og forståelse. Tilværelsespsykologien er ikke en ‘en teori om alting’, men det er en teori, der bestræber sig på at være med til at opbygge et mindset og et skillset om noget af det væsentlige i tilværelsen – psykologisk set og i teori og praksis. Preben Bertelsen er professor MSO ved Aarhus Universitet. Han er specialist i psykoterapi og supervisor på specialistniveau. Han har skrevet en lang række artikler og bøger.  

De øst- og centraleuropæiske lande

af Henning Dehn-Nielsen

Her får du et grundigt og struktureret indblik i en vigtig del af Europas historie, som for de fleste danskere er relativ ukendt. Østblokkens historie kan være en tumultarisk oplevelse at begive sig rundt i. Med et utal af frihedsbevægelser og politiske stridigheder i bagagen er der mange tråde at holde styr på. Henning Dehn-Nielsen fortæller med et rigt kultur- og kunsthistorisk perspektiv om de mange nye stater, der er opstået siden afslutningen af den kolde krig og østblokkens kollaps i 1990’erne. Bogen giver et systematisk overblik over, hvordan det forældede Sovjetunionen har udviklet sig til en lang række øst- og centraleuropæiske lande, og læseren guides struktureret igennem en præsentation af alt fra det enkelte lands statsform, religion og sprog til økonomisk vækst og vigtige handelspartnere. Henning Dehn-Nielsen favner og adskiller på én gang hvert enkelt lands historie og overskueliggør dermed verdensbilledet frem til tiden efter 2. Verdenskrig, der i bogen får særlig opmærksomhed. Henning Dehn-Nielsen (født 1940) er forfatter og kulturhistoriker. Han er cand.phil. fra Københavns Universitet og har tidligere undervist i gymnasiet og ved Forsvaret. Han har siden 1975 skrevet over 60 bøger inden for en bred række af emner.

Er danskerne racister?

af Mehmet Ümit Necef & Henning Bech

Er vi racister i Danmark? Denne bog undersøger sagen: Over en 20-årig periode har bogens to forskere undersøgt racisme i Danmark, og resultaterne er værd at bemærke. Noget kunne nemlig tyde på, vi ikke er helt så fremmedfjendske, som mange går og tror. Både den offentlige debat og den videnskabelige forskning har imidlertid været med til at underbygge tesen om, at danskerne er racister, så indtrykket af det lille lukkede folk mod nord er ikke kommet ud af det blå. Forfatterne slår ikke desto mindre fast, at der er meget lidt dokumentation for udbredt dansk racisme, fremmedhad, islamofobi og lignende. Forskerne understreger, at dette ikke betyder, at der slet ikke findes racisme i Danmark, men de pointerer samtidig, at det er i langt mindre og andet omfang, end hidtil antaget. Bogen åbner op for en seriøs debat om det komplicerede emne med saglig viden og grundig indsigt.  Mehmet Ümit Necef er lektor, ph.d. ved Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet i Odense. Henning Bech er dr.scient.soc. og professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

Byg en himmelstige!

af Ukendt

Leg dig til nyskabelse og kreativitet i arbejde, udvikling og ledelse! Bogen her fortæller, hvordan immaterielle størrelser som følelser og fantasi har betydning for produktion, bundlinje og ikke mindst, hvordan man finder det skabende element i sin egen virksomhed. Fokus er på det skabende element i kunst og ledelse, defineret som det øjeblik, der giver øget glæde og begejstring for arbejdet. Torben Jetsmark siger selv: »Det skabende øjeblik er den magi, der sker, når tilfælde og intuition får en vision til at folde sig ud: Skabelsens øjeblik!«. Det handler om at arbejde på det, man er god til, og gøre det til en leg. Og hvad nytter det at gå efter luftkastellerne, hvis det, man er bedst til, ligger lige for næsen af en? Nogle gange er det bedste for ens virksomhed faktisk, at blive ved det, man kender, og gøre det til en leg. Bogen henvender sig til erhvervsledere, kunstnere og andre, der ønsker at lære mere om kreativitet, genialitet og inspiration. Torben Jetsmark har mange års erfaring som skuespiller, billedkunstner og konsulent i erhvervslivet.

Bamsetøj

af Mette Nørgaard Pedersen

Inkluderer stort mønsterark. Hvorfor give mange penge for en trøje til yndlingsbamsen i butikken, når man nemt og hurtigt kan sy sit eget bamsetøj af gamle stofrester?  Denne fint illustrerede bog viser, hvordan du selv kan sy til dine børns bamser og give tøjet et helt personligt præg. Her er undertøj, kjoler, bluser, bukser, sko, badetøj og meget mere – og du får snitmønstre og trin for trin-vejledninger, så du kan sy en hel garderobe. Variationsmulighederne er uendelige. Ved hver model er der forslag til, hvordan tøjet kan gøres individuelt. Stofvalg, flæser, sløjfer, små strygemotiver osv. kan bruges, hvor du synes, det er pænt. Er du en øvet syer, kan modellerne ende som dit helt eget design. Her er både begyndermodeller og modeller til de lidt mere øvede, så der er udfordringer til alle i bogen. Det behøver ikke at være dyrt, for stofrester og brugt tøj er ideelt til opgaven. Et par gamle jeans kan f.eks. nemt blive til et par perfekte bamsebukser med et professionelt look. Så gå på opdagelse i bunden af klædeskabet og giv fantasien frit løb! Mette Nørgård Pedersen er mor til fire, dagplejemor gennem mange år og en erfaren syerske.

Sluserne åbner for nye eventyr

af Malene Wilken

Tag med på kanal- og flodsejlads gennem Europa! Bogen her er en fortælling om den populære ferieform, og hvordan den kan tage form. I bogen følger vi en familie på deres fire måneder lange rejse ad floder og kanaler gennem Holland, Frankrig og Tyskland. Turen går til myldrende storbyer og solbeskinnede vinmarker, men snor sig også ad mørke tunneller, langs dybe skove og endda gennem folks private baghaver. Båden hedder Æfnitýr, og besætning består af skipperen Lasse, skipperinden Malene og minimatroserne Sebastian på fem år og Marie på to. Det er en eventyrlig rejse, hvor familien sammen oplever en helt ny slags hverdag fuld af frihed, fællesskab og store oplevelser. Sejladsen byder på udfordringer, når dårligt vejr, fyldte havne og lavvande i sejlrenderne føjer deres til afsavnet af dem derhjemme og af landlivets bekvemmeligheder. Men det glemmes hurtigt ved siden af alt det gode, rejsen bringer med sig: de spændende møder med nye steder, smage og mennesker; friheden og glæden ved selv at sætte kursen, og ikke mindst det helt fantastiske samvær og fællesskab, som er turens største eventyr. Det er en fortælling om at udleve sine drømme og nyde livet og hinanden. Den kan læses af enhver, der har lyst til lidt mere eventyr. Malene Wilken er en ivrig sejler, der beskæftiger sig med kommunikation og formidling. Hun holder bl.a. foredrag om at turde tage springet og kaste sig ud i nogle af de eventyr, livet byder på. Hun har også skrevet bogen Skibet er ladet med eventyr om familiens sejlads i Middelhavet. »[...] en bog i lækker kvalitet fyldt med skønne billeder […]«.  12o41’øst – medlemsblad for Dragør Sejlklub »[Malene Wilken] skriver i et godt og veloplagt sprog […] Det er en traditionel og hyggelig rejseskildring af en families sejltur hjem fra Middelhavet ad Europas indre vandveje«. Bibliotekernes lektørudtalelse

Vaginisme

af Else Skytte Christensen

Vaginisme er en ufrivillig muskelsammentrækning i bækkenbunden. Det er en lidelse, som ofte er forbundet med skam og manglende viden. Denne bog tilbyder hjælp og indsigt. Lider du af vaginisme, er du ramt på en særlig del af din krop; du kan ikke have samleje, bruge tampon m.m. Dermed kan lidelsen også ramme dit selvværd og dit forhold til det modsatte køn. Blufærdighed og tabuer gør samtidig, at alt for kvinder søger hjælp for lidelsen. I stedet vælger de typisk at leve med lidelsen, indtil drømme om børn trænger sig på. For hvordan skal man blive gravid, når ikke bare sex – men også kunstig befrugtning – føles som et overgreb? Gynækolog Else Skytte Christensen har i 20 år behandlet kvinder med vaginisme og har nu samlet sin viden i denne bog. Hendes erfaring er, at vaginismen ikke kun påvirker kvindens sexliv, men hele hendes selvværd og relationerne til det modsatte køn. Der er derfor god grund til at behandle sin vaginisme så tidligt som muligt. Bogen indeholder grundig information om tilstanden og dens mulige årsager. Hertil kommer en række cases, konkrete råd og trin for trin-øvelser, som man kan lave både alene eller sammen med sin partner for at mindske vaginismen og måske endda blive den kvit. Else Skytte Christensen er speciallæge i obstetrik og gynækologi. Hun har arbejdet på hospitaler landet over og havde i 20 år egen gynækologisk praksis. Hun er i dag pensioneret, men arbejder frivilligt på Psykiatri Fondens telefonlinje.

Pigestemmer

af Camille Aulkær Andersen

Bogen går bag om facaden på DR PigeKoret – et kor omgærdet af mystik og højtidelighed. I bogen løfter 43 tidligere og nuværende pigekorspiger sløret og fortæller ærligt og hudløst om livet i og med koret – med fokus på tiden under den legendariske dirigent Tage Mortensen, der ledede koret i 35 år. Tage Mortensen var både en dygtig og dybt engageret dirigent og et kontrastfyldt menneske med hidsige udbrud og humørsvingninger. Det bliver klart i pigernes fortællinger. Ønsket om at deltage i koret for enhver pris handlede derfor desværre ikke kun om kærlighed til musikken. Det handlede også om frygten for Tage.  Koret var Tage Mortensens liv, og der var kontant afregning hvis man efter hans mening ikke lagde kræfter nok i koret. Hverken brækkede kraveben eller blindtarmsoperationer kunne således holde pigerne væk fra prøver eller de mange koncerter. At være en del af DR PigeKoret er en livsstil på godt og ondt, hvor det handler om altid at gøre sit bedste og repræsentere Danmark til de mange koncerter i ind- og udland. Koret har af samme grund uvurderlig betydning både for korpigerne selv og som kulturinstitution.

Matema10k. Matematik for hhx, C-niveau

af Rasmus Axelsen

Det populære undervisningssystem Matema10k fås her i en udgave skræddersyet til matematikundervisningen på hhx C-niveau. Undervisningssystemet består af lærebøger og en hjemmeside med gratis ekstramateriale. Bøgerne i serien lægger vægt på at perspektivere matematikken og give valg­muligheder i arbejdet med faget – og dermed grundlag for differentieret undervisning. Hjemmesiden og bøgernes opgaver understøtter dette. Bogen indeholder kernestof med udgangspunkt i konkrete eksempler, tekster der perspektiverer stoffet, mange regneeksempler samt opgaver der træner forskellige kompetencer på flere niveauer. Selv om denne udgave er rettet mod undervisningen på C-niveau, er der også elementer, som peger frem mod B- og A-niveau. Rasmus Axelsen er lektor ved ZBC Vordingborg (Zealand Business College). Han er desuden medlem af opgavekommissionen for hhx og har gennem en årrække været næstformand i Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening og er repræsentant for selvsamme i Danmarks Matematikundervisningskommission.

En overlevelsesguide for børn med autismespektrumforstyrrelser

af Elizabeth Reeve & Elizabeth Verdick

En bog skrevet direkte til barnet med autisme og lignende diagnoser. Bogen er en værktøjskasse fyldt med gode råd om bl.a. kommunikation, venskaber, skole, motion samt om at håndtere sine følelser og sin adfærd. Børn med autismespektrumforstyrrelser har ofte svært ved at forstå de sociale koder i kultur og sprog samt at interagere socialt med andre – både hjemme og i skolen. Til gengæld har børnene mange andre ressourcer og evner, de kan bruge, f.eks. er de ofte bedre til at koncentrere sig end mange andre børn. Forfatterne formidler masser af viden, erfaringer, tjeklister, faktabokse og citater, der hjælper barnet og dets voksne til en bedre hverdag – og til at forstå, hvad det vil sige at være 'på spektret'. Den henvender sig til børn med en autisme-, aspergers- eller GUU-diagnose samt deres voksne, både forældre, lærere, pædagoger og behandlere. Forfatterne er begge mødre til børn med autismespektrumforstyrrelser. Elizabeth Verdick er børnebogsforfatter og har skrevet flere bøger om opdragelse og sund udvikling. Elizabeth Reeve er børnepsykiater og arbejder med børn og voksne med udviklingsforstyrrelser.

Tyrkiet 1923-2013

af Deniz B. Serinci & Serdal Benli

Bogen fortæller om Tyrkiets historie fra oprettelsen af republikken 1923 og frem til i dag. Den ser på statsideologien kemalismens opståen, afskaffelsen af sharia og indførelsen af sekularisme, de mange militærkup og spændingerne mellem by og land. Tyrkiet er fuld af kontraster. På kanten mellem Europa og Mellemøsten og mellem sekularisering og islam rummer landet historisk, religiøst og samfundsmæssigt en række spændende temaer, der kan danne grundlag for emnebaseret og tværfagligt arbejde på ungdomsuddannelserne. Herudover indeholder bogen en række kapitler om de væsentligste temaer i tyrkist historie og politik: det kølige forhold til EU og ønsket om medlemskab, det meget varmere forhold til Mellemøsten, hvor Tyrkiet er en regional stormagt, samt ikke mindst undertrykkelsen af de religiøse og nationale mindretal eksemplificeret ved hhv. alevierne og kurderne.  Selv om bogen er skrevet til undervisningen i historie, kan den lige så vel bruges i fagene religion og samfundsfag og som baggrundslæsning inden studieture til Tyrkiet.  Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret undervisnings­materiale specielt tilrettelagt historieundervisningen i gymnasiet, på hf og på hhx. På seriens hjemmeside www.his2rie.dk har hver bog sin egen del med kilde­tekster, litteraturlister, links m.m. På hjemmesiden findes også sider om bl.a. historisk metode og kildekritik, studieteknik, formidling samt historie som fiktion. Deniz B. Serinci er BA i historie fra Aarhus Universitet og journalist fra Syddansk Universitet. Han er samtidig redaktør på den kurdiske netavis jiyan.dk og holder foredrag rundt om i landet om kurderne og Tyrkiet. Serdal Benli er cand.scient.soc. fra Roskilde Universitet. Han har flere gange fungeret som observatør ved valg og forskellige retssager i Tyrkiet. Desuden er han aktiv blogger og debatterer om menneskerettigheder i Tyrkiet.

Højrepopulismen

af Jens Jonatan Steen, Søren Villemoes & Niels Henrik

Dansk Folkeparti er i dag Danmarks næststørste parti, og højrepopulisterne har medvind over hele Europa. Hvorfor er det endt sådan? Og kan det ændres? Intet har som højrepopulismen suget vælgere og politisk gennemslagskraft ud af midterpartierne og venstrefløjen. Dansk Folkeparti har sat sig solidt på værdipolitikken – som venstrefløjen til gengæld har opfattet som et fyord, der kun omhandler indvandringen. Men det er en graverende fejl, for al politik er værdipolitik – og det skal centrum-venstre anerkende og implementere i deres egne politiske budskaber. Denne bog graver et spadestik dybere og ser på de løsninger og redskaber, som centrum-venstrefløjen skal trække på de kommende år for at tilbageerobre den politiske dagsorden og udfordre højrepopulisterne en gang for alle. Målet er at vende blikket ind ad i stedet for blot at kaste med mudder med højrepopulismen. Bogen – der er igangsat af tænketanken Cevea – indeholder bidrag fra: Jens Jonatan Steen, Erik Meier Carlsen, Jakob Mathiasen, Lars Olsen, Anna Mee Allerslev, Tim Knudsen, Mads Tanghøje, Nanna Vestgård Sørensen, Magnus E. Marsdal og Niels Henrik Jespersen.

Studiekompetence

af Hanne Heimbürger & Benny Wielandt

Bogen henvender sig til elever og kommende studerende, der er på vej fra folkeskole til gymnasiet eller fra gymnasiet til en videregående uddannelse. Studiekompetence – fra elev til studerende giver gode råd og vejledning til den elev, der ønsker at optimere sine læringsmetoder, både i klassen, under lektielæsningen og ved opgaveskrivning. Bogen giver gode råd og vejledning til den elev, der ønsker at optimere sine læringsmetoder, både i klassen, under lektielæsningen og ved opgaveskrivning. Hanne Heimburger er cand.mag. i tysk og dansk og ansat på Frederiksberg Tekniske Gymnasium. Benny Wielandt er studievejleder på Teknisk Erhvervsskole Center (TEC Gladsaxe).

Bækkenbund i topform

af Ea Suzanne Akasha

Få bedre orgasmer og hold på tisset – en stærk bækkenbund har mange forcer. En stærk og velfungerende bækkenbund er vigtig for god kropslig funktion og velvære gennem hele livet. Alligevel bliver bækkenbunden overset i næsten alle træningsformer. Og det er synd og skam, for en bækkenbund i topform mindsker risikoen for inkontinens, og med træningen følger også et bedre sexliv. Og det er aldrig for sent at gå i gang! Bogen instruerer i at lokalisere, aktivere, strække og afspænde bækkenbunden og giver forslag til enkeltstående øvelser med og uden redskaber samt til en række træningsprogrammer. Mange af øvelserne er illustrerede, så det er nemt selv at udføre dem derhjemme.Bogen er for alle, der ønsker viden om – og inspiration til – træning af bækkenbunden. Ea Suzanne Akasha er psykomototrisk terapeut og tidligere formand for Danske Afspændingspædagoger. Hun underviser i træning og afspænding og har skrevet flere bøger om krop, bevægelse og afspænding.

OCD

af Ane Søndergaard Thomsen

Bogen består af personlige historier fra mennesker, der lider af OCD (obsessive-compulsive disorder) eller – som det hedder på dansk – tvangstanker og -handlinger. Hver beretning efterfølges af en faglig uddybning. Det er svært at leve med tvangstanker og tvangshandlinger. OCD'eren selv kan have svært ved at forstå lidelsen, og den misforstås ofte af både familie, andre pårørende og fagfolk. Bogen er skrevet for at skabe en bedre forståelse af OCD. Den er struktureret i fem dele. Første del beskriver, hvad OCD er for en størrelse. Dernæst kommer en del, der redegør for, hvordan diagnosen stilles af professionelle, og hvorfor OCD-ramte i det hele taget søger hjælp. Tredje del uddyber mulige årsagsforklaringer og lidelsens udvikling. Del fire behandler de store sociale konsekvenser, som OCD har. Og endelig sluttes der af med en del, som beskriver behandlingsmulighederne. Bogen er relevant for alle, der er i berøring med sygdommen – og ikke mindst for alle med en faglig interesse i emnet. Ane Søndergaard Thomsen er uddannet psykolog. Hun er tidligere ekstern lektor ved Aalborg Universitet og i dag tilknyttet Cognitive Psychology Unit samme sted. Hun lider selv af OCD i let grad.

Den nødvendige frivillighed

af Michael Wulff

Hvordan kan de frivillige organisationer bruges bedre i velfærdsarbejdet? Bogen er et indspark til debatten om frivilligt socialt arbejde i det 21. århundrede. Ifølge bogens forfatter, Michael Wulff, udnytter vi slet ikke det potentiale, som de frivillige organisationer har i forhold til at løfte nogle af velfærdssamfundets mange opgaver. De frivillige organisationer rummer et kæmpepotentiale i fremtidens velfærdssamfund. De kan meget mere, end de får lov til og anerkendes for. Michael Wulff efterlyser et langt bedre samarbejde med det offentlige, hvor de frivillige og deres organisationer får mulighed for at udfolde sig og gøre det, de er bedst til – nemlig på deres egen særegne måde at bedrive socialt arbejde. Hvis staten glemmer de frivillige organisationer, vil de miste deres eksistensberettigelse og forsvinde. Michael Wulff argumenterer for, at den frivillige sociale sektor skal kvalificeres til udfordringerne i det 21. århundrede. Det skal bl.a. ske ved at styrke organisationernes kapacitet, et konkret charter mellem den frivillige og den offentlige sektor, og så skal de frivillige organisationer selv på banen og definere visionen for den frivillige sektor. Bogen perspektiverer med erfaringer fra England, hvor man fra politisk side har satset massivt på den frivillige sektor med dynamiske og selvstændige organisationer.  Michael Wulff er cand.scient.soc. i samfundsfag og sociologi og arbejder som organisationskonsulent i Kirkens Korshær. Han har mange års erfaring med organisering af frivillige og frivillige organisationer. Han har tidligere arbejdet i Dansk Flygtningehjælp, Frivilligrådet og en række frivillige organisationer i London.

Sprog, kommunikation og psykologi

af Gert Bonde Nielsen

Hvordan forstår vi, hvordan kommunikerer vi, og hvordan taler vi? Bogen er skræddersyet til faget ’sprog, kommunikation og psykologi’ på PAU.  En grundbog, som giver den pædagogiske assistent et grundlæggende fundament for at vide og vurdere, hvad der rører sig mennesker imellem – såvel sprogligt som kommunikativt og psykologisk. Bogen er inddelt efter fagets tre hoveddele: * Psykologi – fortæller bl.a. om Freud, Piaget, Bowlby og Stern og deres ­teorier om børns udvikling. Her kan du også læse om kognitiv psykologi, tilknytning, ­pubertet og identitet samt køn og sex. * Sprog – får du en gennemgang af børns sprogtilegnelse, de to teoretikere Vygotsky og Piaget og kapitler om sprogindlæring samt sprogvurdering. * Kommunikation – beskæftiger sig bl.a. med non-verbal kommunikation, metakommunikation, assertion og transaktionsanalyse. Gert Bonde Nielsen er cand.mag. i nordisk sprog og litteratur samt medievidenskab. Han har siden 1997 været ansat ved de pædagogiske uddannelser i Viborg, hvor han underviser i dansk, kultur og kommunikation.